Paglago ng Aking Relationship Kay Jesus

Kalayaan


Tanggapin ang Katotohanan

Mahal tayo ng Diyos at gusto Niya tayong maging malaya sa ating mga kasalanan, sa kamatayan, at sa lahat ng kasinungalingan na nagbibigay lang ng sakit sa ating kalooban. Sa pamamagitan ng ating pag-aaral ng katotohanan ng Salita ng Diyos at pag-sasabuhay nito, tayo ay makararanas ng kalayaan na maibabahagi natin sa iba.

Nais ng Diyos na Tayo ay Maging Malaya

Sa paanong paraan nababago ng turo ni Jesus ang ating buhay?

Para kanino ang katotohanan at kalayaan ng Diyos?

Saan tayo naging malaya?

Basahin ang mga sumusunod na verse at sagutan: Saan natin kinakailangan ang kalayaan?

Hanapin ang Katotohanan

Hanapin ang Diyos ng buong puso.

Hanapin ang Espiritu ng Diyos na gumagabay sa atin sa katotohanan.

Hanapin ang katotohanan sa Salita ng Diyos.

Alamin ang katotohanan

Paano natin malalaman ang katotohanan?

Basahin ang mga sumusunod na talata at sagutan:

Ask a Friend

Maaari ka bang magbahagi ng iyong mga karanasan simula nang naranasan mo ang kalayaan na nagmula sa Panginoon?

Paano mo nahanap ang kalayaan? Saan ka pinalaya ng Diyos?

Application

Saang parte pa ng iyong buhay ang nais mong maging malaya?

Paano kaya tayo magiging malaya araw-araw?

Paano natin matutulungan ang iba para mahanap nila ang kalayaan?

Prayer Model

Lord Jesus, maraming salamat dahil pinalaya mo ako sa aking mga kasalanan, sa kamatayan, at sa mga kasinungalingan ng kaaway. Tinatanggap ko ang Iyong katotohanan na magpapalaya sa akin. Patuloy Mo po akong turuan sa pamamagitan ng iyong mga Salita.

Key Verse