Paglago ng Aking Relationship Kay Jesus

Gideon


Mula sa Insecurity Tungo sa Kalakasan

Nang magsimulang mag-worship sa ibang mga diyos ang Israel, hinayaan ng Diyos na pahirapan sila ng ibang bansa. Si Gideon, isang batang Israelite na magsasaka, ay nagtatago mula sa mga kaaway nung siya ay tinawag ng Diyos na maging magiting na sundalo. Kinailangan ni Gideon na malagpasan ang insecurity para makita niya kung ano siya sa paningin ng Diyos.

Hadlang Ang Insecurity sa Calling ng Diyos

Bakit nagtatago si Gideon?

Paano nakikita ni Gideon ang kanyang sarili?

Ano ang tugon ni Gideon?

Bakit humingi si Gideon ng sign?

Matatagpuan sa Diyos Ang Security

Paano binigyan ng Diyos ng security si Gideon?

Ano ang tawag ng Diyos kay Gideon?

Paano nakikita ng Diyos si Gideon?

Paano pinalakas at pinatatag ng Diyos ang loob ni Gideon?

Ano ang sinasabi ng verse na ito tungkol sa Diyos?

Ano ang tugon ng Diyos para mawala ang takot ni Gideon? Ano ang tugon ni Gideon sa Diyos?

Sa Gitna Ng Laban

Paano inihanda ng Diyos si Gideon sa nalalapit na labanan?

Ask

Ano ang pwede nating matutunan mula sa kwento ni Gideon tungkol sa insecurity?

Application

Paano ka matutulungan ng Diyos na mapagtagumpayan ang iyong mga insecurities?

Ano sa palagay mo ang iyong mga strengths?

Prayer

Lord Jesus, hindi ko man palaging nakikita ang sarili ko bilang isang bayani, pero gusto kong gamitin ang anumang kalakasan na ibinigay mo sa akin para mangyari ang plano mo sa buhay ko. Tulungan mo akong mag-grow na may confidence at security.

Key Verse