Paglago ng Aking Relationship Kay Jesus

Kaharian ng DiyosMalinaw ang kasulatan, na kapag inuna natin ang kaharian ng Diyos higit sa lahat at mamuhay tayo ng tama, ibibigay ng Diyos ang lahat ng ating kailangan. Ito ay nangangahulugan na sumasa-atin at dumadaloy sa atin ang kaharian ng Diyos. Maaari pa rin natin i-appreciate ang ating kultura dito sa mundo, pero dapat nating bigyan ng priority ang kaharian ng Diyos.

Sinu-sino Ang Makakapasok Sa Kaharian Ng Diyos?

Basahin ang mga sumusunod na kasulatan at isulat kung sino ang makakapasok sa Kaharian ng Diyos at bakit.

Ano Ang Katulad Ng Kaharian Ng Diyos?

Saan kinumpara ang kaharian ng Diyos at bakit sa tingin mo ginawa ni Jesus ang ganitong comparison?

Tungkol Saan Ang Kaharian Ng Diyos?

Ilarawan kung tungkol saan ito.

Paano Tayo Makakapasok Sa Kaharian Ng Diyos?

Ask

Ano ang mga benefits ng pamumuhay sa kaharian ng Diyos?

Kung hindi ka pa namumuhay sa kaharian ng Diyos, nais mo bang maging parte nito?

Application

Anu-anong mga pagsubok ang pinagdadaanan mo ngayon sa iyong buhay?

Anong katotohanan mula sa salita ng Diyos ang maaari mong magamit sa iyong sitwasyon?

Prayer

Lord, salamat at maaari akong maging parte ng iyong kaharian. Hiling ko na higit pang dumating at lumawak ito sa aking buhay at sa mundo, tulad ng sa langit.

Key Verse