Paglago ng Aking Relationship Kay Jesus

Ang Pinangako ng Diyos na PaglagoPaglago at Pagpaparami

Nilalang ng Diyos ang lahat ng nabubuhay na bagay para lumago at dumami. Ang paglago at pagpaparami ay hindi lamang pisikal kundi espirituwal din. Bagama’t nais ng Diyos na maranasan natin ang paglago sa ating sarili, gusto din niya na umabot ang ating paglago at pagpaparami sa iba. Gusto ng Diyos na patuloy na lumaki at dumami ang kanyang kaharian upang makilala sya ng lahat ng tao.

Ang Pangako

Para sa anong dahilan nilikha ng Diyos ang tao?

Ano ang layunin ng Diyos para sa atin?

Ano ang pangako ng Diyos kay Abraham?

Sino ang makikinabang sa pangakong ito?

Ano Ang Maaring Makatulong sa Paglago at sa Pagpaparami

Ano Ang Maaaring Maging Hadlang sa Paglago at Pagpaparami?

Ano ang mga katangian ni Abraham na binanggit sa mga sumusunod na verses na kung wala sa atin ay maaaring maging hadlang sa ating paglago?

Ask

Ano sa iyong palagay ang ibig sabihin ng paglago at pagpaparami?

Application

Ano ang mga kailangan mong paghandaan para sa iyong Paglago at Pagpaparami?

Ano ang magagawa mo para makita ang paglago at pagpaparami sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng buhay mo?

Prayer

Lord, tulungan mo akong lumago! Dalangin ko na walang makakahadlang sa aking pagpalago at pagpaparami. Gusto kong mabuhay ayon sa iyong plano at layunin para sa aking buhay.

Key Verse