Pagsimula ng Aking Relationship Kay Jesus

Grace


Undeserved na Kabutihan ng Diyos para sa Atin

Ang Grace ay ang undeserve na kabutihan ng isang makapangyarihan sa mahina. Matututunan natin ang ibig sabihin ng “God’s Grace” sa pagbabasa ng kwento tungkol sa kung paano iniligtas ni Jesus ang isang babae mula sa kamatayan. Sa pamamagitan ni Jesus, ipinakita ni Diyos ang kanyang Grace at ginawa niya itong available para sa atin.

Ang Grace ni Jesus para sa isang Babae

Ayon sa batas, anong kaparusahan ang nararapat sa babae?

Paano niligtas ni Jesus ang babae?

Inakusahan ba o pinarusahan ba ni Jesus ang babae? Ano ang kanyang ginawa?

Ang Apila ni Jesus para sa Atin

Saan ba tayo guilty? Ano ba ang nararapat para sa atin?

Paano ipinakita ng Diyos ang Kanyang pagmamahal sa atin?

Ano ang ginawa ni Jesus sa ating mga kasalanan?

Paano naging taga-pamagitan (mediator) si Jesus para sa atin?

Naligtas Tayo sa Pamamagitan ng Grace

Paano tayo tinatanggap ng Diyos?

Ano ang ibig sabihin ng victory ni Jesus para sa atin?

Sabi ni Jesus sa babae, “ huwag ka nang gagawa ulit ng kasalanan”

.

Paano tayo dapat mamuhay pagkatapos natin ma-receive ang Grace ni God?

Ask a Friend

Pwede ka bang mag-share kung paano ipinakita ni God sayo ang Kanyang grace?

May iba ka pa bang tanong tungkol sa grace?

Application

Sa paanong paraan tayo nahahawig doon sa babae sa story?

Paano natin mare-receive ang grace ni God?

Paano mababago ng grace ni God ang ating buhay?

Prayer Model

Lord Jesus, salamat sa Iyong grace. Salamat sa pagliligtas sa akin sa kaparusahan ng aking mga kasalanan. Tinatanggap ko ang Iyong grace, kapatawaran, bagong buhay, at kalayaan.

Key Verse

Study Topics