Paglago ng Aking Relationship Kay Jesus

Magandang Relasyon


Inuuna ang Iba

Sa pamamagitan ng Bible, tinuturuan tayo ng Diyos kung paano magkaroon ng magandang relasyon sa iba.  Syempre, hindi ito tungkol sa pagbabago natin ng ibang tao kundi tungkol sa pagbago natin sa ating sarili para maging mas mabuting miyembro tayo ng pamilya, kaibigan o kasama sa buhay.  Dapat nating matutunang isipin ang iba bilang mas mahalaga kaysa sa ating sarili.

Prinsipyo ng Magandang Relasyon

Paano dapat tayo makitungo sa ibang tao?

Paano makakatulong sa iyo ang mga Bible verses na ito upang magkaroon ng magandang relasyon?

Pagiging Mahusay na Miyembro ng Pamilya

Ipinangako ng Diyos ang pinagpalang buhay para sa mga taong iginagalang ang kanilang mga magulang (Ephesians 6:1-3)

Ano ang pwede nating gawin para mapasaya natin ang ating mga magulang?

Pagiging Isang Mabuting Kaibigan

Ano ang ating matututunan mula sa Proverbs tungkol sa pagiging mabuting kaibigan?

Ano ang ating matututunan mula sa verse na ito tungkol sa pagpili ng mga kaibigan, at tungkol sa pagiging isang mabuting kaibigan?

Pagiging Isang Mabuting Kasama sa Buhay (Life Partner)

What kind of characteristics do we need to be a great husband or wife?

Anong katangian ang kailangan natin para maging isang mabuting asawa?

Ask a Friend

Maari ka bang mag-share ng kwento tungkol sa ginawa mo upang maayos ang relasyon sa pamilya?

Mayroon ka bang kuwento na nagawa mong mapabuti ang inyong pagkakaibigan?

Mayroon ka bang ibang katanungan tungkol sa relasyon?

Application

Ano pa ang puwede mong gawin para mas mapabuti pa ang relasyon na mayroon ka?

Ano ang puwede mo gawin ngayong linggo para maging mabuting kaibigan?

Paano tayo magkakaroon ng mga bagong kaibigan?

Ano ang pwede mong gawin para ihanda ang sarili sa pagiging isang mabuting asawa?

Homework: Subukan ang ilan sa mga bagay mula sa life application at i-report ang mga ito sa grupo sa susunod na linggo.

Prayer Model

Panginoon, Dear God, salamat at gusto mong magkaroon ako ng mabuting relasyon at ipinakita mo sa papamagitan ng Bible kung paano makukuha ito. Ibinibigay ko sa Iyo ang lahat ng aking mga relasyon.

Key Verse