Pagpapatibay ng Aking Relationship Kay Jesus

Ang Pusong MapaglingkodSi Jesus ay naging isang lingkod (servant), ibinigay niya ang Kanyang buhay para tayo ay iligtas at Siya’y nagpakita ng halimbawa upang ating sundin (Mark 10:45).  . Makikita natin sa bible na mahalaga sa Diyos ang paglilingkod sa iba at hinihikayat Niya tayong gamitin ang mga gifts na binigay Niya sa atin para paglingkuran ang Diyos at mga tao.

Si Jesus bilang Isang Lingkod at Panginoon

Bakit pumunta si Jesus sa mundo?

Paano pinaglingkuran ni Jesus ang mga disciples?

Bakit gusto ni Jesus na sundin ng mga disciples itong ginawa Niyang halimbawa?

Bakit Mahalaga ang Paglilingkod?

Ang mabuting lingkod ba ay maaari ding maging mahusay na leader?

Paano Tayo Maaaring Maglingkod

Sa Diyos

Sa mga Tao

Sa mga Mananampalataya (Believers)

Sa paanong paraan ka pinaglingkuran ng ibang tao?

Ask a Friend

Paano mo puwedeng gawing “lifestyle” ang paglilingkod?

Paano naging blessing sa iyo ang paglilingkod sa Diyos at sa ibang tao?

Application

Hilingin sa Diyos na ihayag sa iyo ang Kanyang mga gifts at kung paano mo magagamit ang mga ito para mag-serve sa ibang tao.

Tingnan mo kung san ka pwede mag-serve sa local church mo at sumali sa team.

Prayer Model

Lord Jesus, salamat sa pagpunta dito sa mundo upang paglingkuran kami, at pagiging halimbawa ng paglilingkod.

Key Verse

Study Topics