Pagsimula ng Aking Relationship Kay Jesus

Holy SpiritAting Karamay at Tagapagpalakas

Bago bumalik si Jesus sa langit, sinabi Niya sa kanyang mga disciples na darating ang Holy Spirit upang tulungan at bigyan sila ng kapangyarihan. Ang Holy Spirit ay Diyos, katulad ng Ama at Anak , si Jesus, ay Diyos. Maaari tayong makipag-ugnayan personally sa Holy Spirit. Tinutulungan ka niya para maunawaan mo ang Diyos.

TTinutulungan Tayo ng Holy Spirit

Paano tayo tinutulungan ng Holy Spirit?

Binibigyan tayo ng Buhay ng Holy Spirit

Sa paanong paraan binabago ng Holy Spirit ang ating buhay?

Binibigyan Tayo ng Kapangyarihan ng Holy Spirit

Sa paanong paraan tayo binibigyan ng kapangyarihan ng Holy Spirit?

For what purpose does the Holy Spirit empower us?

Nasa Atin ang Holy Spirit

Ipinangako ni Jesus na mananahan sa atin ang Holy Spirit (John 14:17).

.

Ang ating katawan ay templo ng Banal na Espiritu (1 Corinthians 6:19), at sa ganitong pamamaraan ipinapakita ng Diyos na tayo ay sa Kanya at Siya ay nasa atin. (2 Corinthians 1:22)

.

Ask a Friend

Paano ka tinulungan at binigyan ng kapangyarihan ng Holy Spirit?

Meron ka pa bang ibang katanungan tungkol sa Holy Spirit?

Paano ka pwedeng matulungan ng Holy Spirit sa iyong buhay?

Application

Basahin ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga disciples  sa John 20:22.

.

Paano natin magagawang bukas ang ating puso at isipan sa Holy Spirit?

 

Prayer Model

Holy Spirit, salamat at nananahan ka sa akin, na kino-comfort mo ako at  ginagabayan sa katotohanan. Punuin mo ako ng Iyong kapangyarihan.

Key Verse