Pagpapatibay ng Aking Relationship Kay Jesus

Pag-asang GumalingAng Power at Love ni Jesus

Maraming beses na ipinakita ni Jesus ang kanyang Love at Power tuwing sya ay nagpapagaling ng mga tao. Lahat ng taong lumapit sa kanya na may faith ay gumaling. Basahin natin ang story tungkol sa isang babae na naniwala at dahil dun, nakatanggap ng miracle. Kailangan natin maging handa na tanggapin ang miraculous healing power ni God.

Pag-Reach-Out ng may Pananampalataya

Ano ang problema ng babae?

Bakit siya naniwala na mapapagaling siya ni Jesus?

Ano ang kanyang naisip na gawin, at ang kanyang ginawa?

Ano ang pinapangako ni Jesus dito sa scripture?

Pag-ibig ni Jesus

Paano pinakita ni Jesus ang kanyang Love sa babae sa story?

Bakit pinagaling ni Jesus ang mga taong nandoon?

Kapangyarihan ni Jesus

Ano ang nangyari ng hinawakan ng babae ang coat ni Jesus?

Bakit napansin ni Jesus ang babae?

Bakit gumaling ang babae?

Paano pinakita ni Jesus ang kanyang kapangyarihan sa story?

Paano natin malalaman na kayang magpagaling ni Jesus kahit ngayon?

Ask a Friend

Maaari ka bang mag-share ng story kung saan ikaw ay nakaranas ng healing?

Application

Kailangan mo ba ng healing?

Pwede tayo mag-pray na ipakita ni Jesus ang kanyang kapangyarihan at pag-ibig sa pamamagitan ng pagpapagaling sa atin. Magsimulang mag-meditate at mag-memorize ng mga verses na nakakapag-encourage ng iyong faith para sa iyong healing. (e.g. Isaiah 53:5, Matthew 21:22, James 5:16)

Prayer Model

Lord Jesus, salamat na mahal mo ako at mahalaga ako sa iyo. Naniniwala ako sa iyong kapangyarihan na pagalingin ako. Lumalapit ako sa iyo ng may pananampalataya para sa aking kagalingan.

Key Verse

Study Topics