Pagtatatag ng Matibay na Pundasyon

Ang Pagkamatay at Muling Pagkabuhay ni JesusAng muling pagkabuhay ni Jesus ay ang pagbabago at pagkakaluwalhati sa Kanyang pisikal na katawan. Ang Greek word ay “Anastasia,” na nangangahulugang itayo o itaas. Maraming katibayan ng muling pagkabuhay ni Jesus ang nakasulat sa Bible.

Namatay ba talaga si Jesus?

Maraming religious at political motives ang naging dahilan ng mga Jews at ng Roman Governor, na si Pontius Pilate, para patayin si Jesus at tiyakin na Siya ay manatiling patay at nakalibing. At dahil dito, maraming hakbang ang isingawa para masiguro ito.

1.

Pinatay si Christ sa pamamagitan ng pagpako sa krus. Sino ang nagbabantay para matiyak ang pagkapako sa krus ni Jesus?

2.

Nakanino ang katawan ni Jesus?

3.

Ano ang ginamit para balutin ang katawan ni Jesus?

4.

Saan gawa at inuka ang libingan? Ano ang iginulong sa pintuan?

Ayon sa tradition, may timbang na 2 tonelada ang mga batong ginugulong sa harap ng mga libingang ito.

5.

Paano sinecure ni Pilate ang libingan?

Ayon sa tradition, ang Roman guard ay binubuo ng 16 na lalaki mula sa pinakamagaling na grupo ng mandirigma. At ang mga libingan ay sinasara at nilalagyan ng official seal ng Rome. Kamatayan ang parusa sa pagwasak ng seal.

Ang Mga Katibayan ng Muling Pagkabuhay ni Jesus

1.

Walang laman ang libingan.

2.

Nawawala ang katawan ni Jesus mula sa panlibing na damit.

3. Maraming Saksi

Pangalanan ang mga saksi mula sa sumusunod na mga talata:

4. Naalis ang Napakalaking Bato

5. Hindi dineny ng mga kaaway ni Jesus ang Kanyang pagkabuhay muli.

6. Ang pagbabagong buhay ng mga disciples ni Jesus.

Ask

Mayroon ba kayong mga katanungan tungkol sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus?

Application

Ngayong alam mo na si Jesus ay nabuhay na magmuli, paano ka pwedeng mabubuhay sa pang-araw-araw nang may pagtitiwala at walang takot?

Prayer Model

Lord Jesus, salamat at namatay Ka sa krus para sa akin. Nagre-rejoice ako sa Iyo dahil na-conquer mo na ang kamatayan magpakailanman.

Key Verse