Paglago ng Aking Relationship Kay Jesus

Babalik si Jesus!Ang Minimithing Katapusan

Muling magbabalik si Jesus sa mundo! Kahit walang sinuman ang nakakaalam kung kailan pagbabalik si Jesus, tayo’s mamuhay na laging handa sa Kanyang pagbabalik. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pamumuhay ng matuwid at pagtulong sa ibang tao na makilala si Jesus.

Ang Pagbabalik ni Jesus

Anong nangyari pagkatapos umalis si Jesus?

 

Sinabi ni Jesus na bago Siya dumating, maraming magpapanggap na sila ay si Jesus, at yan din ang panahon na maraming mangyayaring gyera at natural disasters, at panahon ng pagkalat ng kasaamaan (Matthew 24)

.

Alam natin na ang pagbabalik ni Jesus sa mundo ay katulad ng umalis Siya sa mundo (Acts 1:11), , at Siya’y babalik bilang dakilang hari (Matthew 25:31).

Sa pagbabalik ni Jesus, Kanyang iga-gather ang lahat ng nabubuhay na Christians (Matthew 24:31), at bubuhayin ang mga namatay, at bubuhayin ang mga namatay (1 Thessalonians 4:13-18), at wawasakin ang kamatayan (1 Corinthians 15:25-26).

.

Anu-ano pa ang gagawin ni Jesus sa Kanyang pagbabalik?

Looking Forward

Paano dapat tayo mamuhay habang hinihintay ang muling pagbabalik ni Jesus?

Bakit pwede tayong umasa na babalik si Jesus?

 

Hanapin ang Iba

Ano ang dapat nating ginagawa para sa ibang tao habang hinihintay ang muling pagbabalik ni Jesus?

 

Paano natin ma-e-encourage ang ibang tao na mamuhay ayon sa Salita ng Diyos?

 

Ano ang mangyayari bago bumalik si Jesus sa mundo?

 

Ano ang ating magagawa upang mapabilis ang pagdating ng araw na iyon? (2 Peter 3:12)

Ask a Friend

Sa paanong paraan ka na na-encourage sa muling pagbabalik ni Jesus?

Mayroon ka pa bang ibang katanungan sa muling pagbabalik ni Jesus?

Application

Ayon sa katotohanang ito, ano ang dapat nating gawin?

Ano ang dapat na maging attitude natin habang nabubuhay tayo dito sa mundo?

Prayer Model

Lord Jesus, ako ay umaasa sa iyong pagbabalik! At nais ko bigyan ka ng kaluguran sa aking buhay.  Tulungan mo ako na mai-share sa ibang tao ang tungkol sa Iyo.

Key Verse