Pagpapatibay ng Aking Relationship Kay Jesus

Ang Muling Pagkabuhay Ni Jesus


Nabuhay muli si Jesus!

Good news! Nabuhay muli si Jesus! Ang meaning nito ay mas powerful si Jesus laban sa kamatayan at yan ang ating inaabangan na buhay na walang hanggan kasama si Jesus.  Maari tayong mabuhay sa same na kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Jesus at ang hope natin sa walang hanggang kinabukasan.

Ang victory ni Jesus laban sa kamatayan

Paano inilibing ang katawan ni Jesus at binantayan?

Ano ang nangyari noong Sunday morning?

Ano ang ginawa ni Jesus after siya pinatay?

Ilang tao ang nakakita kay Jesus nang Siya ay mabuhay muli?

Ang ating response

Paano tayo maliligtas at makakatanggap ng buhay na walang hanggan?

Sa ating pagtanggap ng bagong buhay, papaano ma-change nito ating pamumuhay?

Sa ating pagtanggap ng bagong buhay, papaano nito mache-change kung paano tayo mag-isip?

Ang Ating Pagasa

Ano ang ibig sabihin ng pagkabuhay na muli ni Jesus para sa atin?

Paano tayo natutulungan ng pagkabuhay na muli ni Jesus kapag tayo ay nakakaranas ng paghihirap?

Paano tayo magkakaroon ng pag-asa para sa hinaharap?

Ask a Friend

Naniniwala ka ba sa muling pagkabuhay ni Jesus?

Mayroon ka pa bang ibang tanong tungkol sa pagkabuhay na muli ni Jesus

Application

Sa tingin mo, paano mababago ng resurrection ni Jesus ang buhay mo

Anong attitude meron dapat tayo tungkol sa ating future?

Prayer Model

Lord Jesus, Ikaw ay dakila at makapangyarihan! Naniniwala ako sa iyong muling pagkabuhay at ako ay mamumuhay para sa iyo. Tinatanggap  ko ang kapangyarihan ng iyong muling pagkabuhay at umaasa na makakasama ka sa habang panahon.

Key Verse

Study Tags.