Paglago ng Aking Relationship Kay Jesus

Joshua


Matatag At Matapang

Isang matatag at matapang na lingkod ng Diyos si Joshua. Pinamunuan niya ang kanyang bansa tungo sa katagumpayan at tinupad nya ang mga layunin ng Diyos para sa kanyang mga tao. Ipinangako ng Diyos kay Joshua ang kanyang tagumpay at inihanda siya para rito. Maaari nating maging halimbawa ang tagumpay ni Joshua sa ating buhay para makita hindi lamang ang ating personal na tagumpay kundi pati ang pagsulong ng Kaharian ng Diyos.

Pinangakong Kadakilaan ng Diyos

Ano ang relasyon ni Joshua kay Moses?

Anong tungkulin ang ibinigay ng Diyos kay Joshua na hindi natapos ni Moses?

Anu-ano ang mga ipinangako ng Diyos kay Joshua? Magbigay ng mga halimbawa.

Ang Tawag ng Diyos na Magpakatatag at Magpakatapang

Ilarawan kung paano pinalakas ng Diyos ang loob si Joshua.

Ano ang mga utos ng Diyos kay Joshua?

Paano nakatulong kay Joshua itong mga utos ng Diyos?

Sa iyong palagay, bakit gusto ng Diyos na magtagumpay si Joshua?

Pagtugon ni Joshua At Ang Kanyang Tagumpay

Ano ang tugon ni Joshua?

Ano ang tinutukoy dito tungkol sa mga spiritual powers na nakapaligid kay Joshua?

Sino ang nagbigay ng tagumpay kay Joshua? At bakit?

Paano natalo ang Jericho?

Paano pinagpala ng Diyos si Joshua?

Ask

Paano ka pinatatag at pinalakas ng Diyos?

Sa anong parte ng buhay mo pwede kang bigyan ng Diyos ng katagumpay?

Application

Paano mo maisasabuhay ang mga natutunan mo mula sa kwento ni Joshua?

Anong parte ng buhay mo ang nangangailangan pa ng lakas ng loob?

Prayer

Lord, patatagin mo ako at bigyan ng kalakasan para maisagawa ko ang mga pinagagawa mo sa akin. Patuloy kong susundin ang iyong mga utos at ang mga plano mo para sa akin buhay.

Key Verse