Paglago ng Aking Relationship Kay Jesus

Joy!Magdiwang Lagi!

Ang kagalakan o joy ay nanggagaling sa pagkilala sa Diyos, sa kanyang pagmamahal para sa atin, at sa Kanyang pagligtas sa atin.  Hindi ito isang pakiramandan lamang na dumarating at depende sa ating kalagayan.  Gusto ng Diyos na magalak tayo sa lahat ng oras.  Ito ay ating makakamit sa ating pagkilala sa Kanyang katotohanan at sa ating desisyon na magalak sa kanya.

Ano ang Joy?

says, “Be joyful always”.

Ano ang pagkakaiba ng “Joy” sa “Happiness”?

Paano naging mas higit pa sa feelings lang ang joy?

Paano tayo napapalakas ng Joy?

Posible ba na magalak ang isang tao sa gitna ng maraming problema? Paano?

Bakit tayong dapat maging Joyful sa harap ng mga problema?

Pagpapalago ng  Joy

Ayon sa mga verse, paano natin mapapalago ang ating Joy?

Ask a Friend

Paano nakatulong ang Joy sa gitna ng iyong problema?

May mga iba ka pa bang katanungan tungkol sa Joy?

Application

Paano makakatulong ang pagkaintindi natin sa Joy sa ating pang-araw-araw na buhay?

Ano ang pumipigil sayo na magkaroon ng Joy araw-araw?

Ano ang pwede mong gawin sa linggong ito para ma-practice ang pagiging masaya at i-increase ang joy sa buhay mo?

Prayer Model

Lord Jesus, salamat dahil gusto mo akong magkaroon ng kagalakan. Salamat dahil sa iyo, kaya kong maging magalak sa lahat ng sitwasyon.  Salamat at niligtas mo ako at laging kang nasa akin.

Key Verse