Pagtatatag ng Matibay na Pundasyon

Pag-Judge Ng Mga GantimpalaSinasabi sa Bible ang tungkol sa judgment na igagawad sa mga mananampalataya, o ang “Pag-judge ni Christ”, kung saan ginagantimpalaan ng Diyos ang mga tunay na mananampalataya ayon sa paraan ng pamumuhay nila rito sa daigdig, mabuti man o masama

.

Ang Pag-judge ni Jesus

Paano ija-judge ang mga ginawa natin?

Madalas na mabanggit sa Bible ang salitang “gantimpala”. Para sa anong mga gawain ibinibigay ang mga gantimpalang ito?

Pagwawagi at pag-overcome.

Ano Ang Mga Huhusgahan?

Meron at least 4 na area kung saan tayo ija-judge.

1. Oras

Pag-usapan kung paano natin dapat gamitin ang ating oras at kung anu-ano ang dapat nating gawin sa oras na ipinagkaloob sa atin.

2. Pero

Pag-usapan kung sa paanong paraan gusto ng Diyos na gamitin ang ating mga kayamanan. Anu-ano ang mga tunay na kayamanan?

3. Pagsisikap

Pag-usapan kung paano tayo ija-judge based sa kung paano natin ginagamit ang ating mga resources at based sa ating pagsisikap.

4. Responsibilidad

Sa Mga Mananampalataya

Paano dapat gampanan ng mga mananampalataya ang kanilang mga responsibilidad?

Sa Mga Nagtuturo

Paano dapat gampanan ng mga nagtuturo ang kanilang mga responsibilidad?

Ginawa Ba Natin Ang Ating Purpose?

Sino tayo?

Para saan tayo nilikha?

Sino ang naghanda ng mga gawaing nakatakda para sa atin?

Ask

May mga tanong ka ba tungkol sa pag-judge ng mga mananampalataya at ng mga gantimpala?

Application

Paano natin matitiyak na ang ating mga gawa makakapasa sa pagsubok?

a)

Motibo – Bakit natin ginagawa ito?

 

b)

Kapangyarihan – Kaninong kapangyarihan ito?

 

c)

Pagsunod – Sino ang ating sinusunod?

Prayer Model

Lord Jesus, tulungan Mo akong gamitin ang aking oras at kayamanan ng tama para magawa ko ang mga bagay na itinakda Mo para gawin ko.

Key Verse

Study Topics