Paglago ng Aking Relationship Kay Jesus

Ang Liwanag Sa DilimPamumuhay Ayon sa Katotohanan ng Diyos

Niligtas tayo ng Diyos mula sa kadiliman at tinanggap Niya tayo sa Kanyang kaharian! Sa bawat bahagi ng ating buhay, kailangan nating maglakad sa liwanag ng Diyos at hayaan natin Siya na baguhin at pagalingin ang ating mga hinanakit at mga kasalanan.

Pamumuhay sa Kadiliman

Ano sa palagay mo ang ibig sabihin ng “kadiliman”?

Bakit may mga tao na patuloy paring mamuhay sa Kadiliman?

Anu-ano ang mga resulta kung patuloy parin tayong namumuhay sa kadiliman?

Ano ang  Ilaw?

Ano ang tawag ni Jesus sa kanyang sarili? Ano sa palagay mo ang kahulugan nito?

Paano natin naging ilaw ang Salita ng Diyos?

Si Jesus ang ilaw. Ilalantad Niya ang lahat ng ating mga sekreto at kasalanan nang sa ganon ay mabibigyan nya tayo ng kagalingan, kapatawaran at bagong buhay!

Mamuhay sa Liwanag

Ano ang ginawa ng Panginoon para sa atin?

Ano ang matututunan natin mula sa mga sumusunod na mga talata ayon sa pamumuhay sa Liwanag ng Panginoon?

Magliwanag sa Ibang Tao

Nag-prophesy si Isaiah na magliliwanag ang ilaw ng Diyos sa atin. Tayo mismo ay magliliwanag sa mundong ito, at marami ang magnanasa na lumapit sa ilaw na ito.

.

Bakit dapat nating hayaan na tayo ay magliwanag?

Ano ang nais ng Panginoon na gawin natin?

Ask a Friend

Maaari ka bang mag-share kung papaano nagliwanag ang ilaw ng Diyos sa iyong buhay?

Application

Ano ang iyong magagawa para tayo ay patuloy na mamuhay ayon sa ilaw ng Diyos?

Ano parte ng iyong buhay ang kailangan dalhin sa ilaw at liwanag ng Diyos?

Prayer Model

Lord Jesus, maraming salamat sa pagligtas sa akin mula sa kadiliman. Ituro Mo sa akin kung ano pang parte ng aking buhay ang kailangan Mo pang baguhin. Salamat at binabago mo ako at ginagabayan sa araw-araw.

Key Verse

Study Topics