Paglago ng Aking Relationship Kay Jesus

Ang Mamuhay Para sa Eternity


 

Ang Buhay na May Layunin

Ang Diyos ay walang hanggan at ine-encourage Niya tayo na mamuhay ayon sa pananaw at layunin na pang-walang hanggan. Sa katunayan, ipinangako Niya na kapag tayo ay nanampalataya sa Kanya, walang hanggan natin Siyang makakasama sa paraiso.

Pangako ng Buhay na Walang Hanggan

Ano ang sinasabi ng mga sumusunod na scriptures tungkol sa buhay na walang hanggan (eternity)?

Ano ang ipinangako ng Diyos?

Para kanino ang pangako Niya?

Pananaw ng Mundo vs Pananaw na Pang-walang Hanggan

Ano ang sinasabi ng mga sumusunod na scriptures tungkol sa buhay dito sa mundo at sa buhay na walang hanggan?

Ano ang pananaw ni Paul tungkol sa buhay dito sa mundo at mga pagsubok nito?

Ano ang kanyang inaasam?

Layuning Pang-walang Hanggan

Ano ang pinapagawa sa atin ni Jesus?

Ano ang ipinangako Niya?

Ano ang responsibilidad na ibinigay sa atin ng Diyos?

Paano tayo hinihikayat ng sumusunod na mga scriptures upang mamuhay ng may layunin?

Ask

Sa paanong paraan nakatulong mahubog ng pananaw na pang-walang hanggan ang iyong buhay at priorities?

Application

Ano ang maaari mong gawin, o baguhin sa iyong buhay upang mas maging focused  ka sa mga bagay na pang-walang hanggan?

Prayer

Lord, tulungan mo akong mabuhay nang may layunin. Gusto kong panghawakan ang mga bagay na pang-habang buhay tulad ng relasyon sa kapwa at pahalagahan ang mga tao sa paligid ko.

Key Verse