Paglago ng Aking Relationship Kay Jesus

Pag-IbigAng Pinaka-dakilang Dahilan

Sa ating pagbabasa ng Bible, mas lalo nating maauunawaan ang pagmamahal ng Diyos sa atin.  Pero inutusan din tayo ng Diyos na mahalin natin ang ibang tao – kahit ang ating kaaway!

Dapat tunay ang pagpapakita natin ng pagmamahal sa ibang tao. Hindi lang sa salita pero dapat pati sa sa gawa, at ito ang dapat maging basehan ng lahat ng ating ginagawa.

Pag-Ibig ng Diyos

Ano ang ginawa ng Diyos para sa atin? Bakit Niya ito ginawa?

Bakit Niya ito ginawa?

Gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin?

Ano ang nais ng Diyos na gawin natin?

Ang Utos ng Diyos Na Magmahal

Ano ang iniutos ni Jesus sa atin na gawin?

Paano malalaman ng ibang tao na tayo ay disciple ni Jesus?

Bakit mahalaga na mahalin natin ang ating mga kaaway?

Paano tayo mas gagaling sa pagmamahal natin sa ibang tao?

Pag-Ibig Ang Dahilan

Bakit mahalaga ang pag-ibig?

Anong uri ng pag-ibig ang tinutukoy sa verse?

Ask a Friend

Madali bang magmahal ng ibang tao?

Ano ang pinaka-challenging na part ng topic na ito?

Application

Ayon sa Hebreo 10:24 “ Sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti.”

Paano natin maipapakita ang ating pagmamahal sa ibang tao?

HOMEWORK: Ngayong Linggo, mag-laad ng oras para mag-meditate tungkol sa pag-ibi ng Diyos at kung paano mo ito matatanggap. Pag-isipan din ang sariling motibo, “Noong ginawa ko iyon, pag-ibig ba ang motibo ko?”

Prayer Model

Lord Jesus, maraming salamat sa pag-mamahal mo sa akin. At maraming salamat dahil binigyan mo ako ng pag-ibig para sa iba. Panalangin ko na i-guide mo ako upang maging basehan ang pag-ibig sa lahat ng ginagawa ko.

Key Verse