Pagdala sa Iba Kay Jesus

Gumawa ng DisciplesSi Jesus ang Ating Matibay Na Pundasyon

Ang paggawa ng disciples ay tungkol sa pagtulong sa mga tao na lumapit at magkaroon ng relationship kay Jesus. Si Jesus ang mabuting pastol at gusto nya na makilala ng kanyang disciples ang kanyang boses at sundin ito. Pinili nya tayo, hindi lamang para sabihin sa iba ang tungkol sa Kanya, kundi para i-empower tayo para tulungan ang mga disciples nya na magkaroon ng matibay na pundasyon na makakatulong sa kanila sa kanilang paglago at mas lalong mapalapit kay Jesus.

Tinawag Para Mag-disciple

Anong mission ang binigay ni Jesus satin?

Kilala ng Disciples are Boses ng Pastol

Bakit importante na malaman ng mga tao ang boses ng Diyos?

Ano ang pwede nating matutunan mula sa mga scriptures na ito tungkol sa tungkuling ginagampanan ng Diyos?

Ano ang sinasabi nitong mga scriptures na ito tungkol sa ating tungkulin?

Bakit Importante sa mga Disciples na Mag-disciple ng Iba?

Application

Sino ang nagpakilala sa iyo kay Jesus? Paano nila ito ginawa?

Paano ka nila tinulungang lumago?

Ano ang maliliit na hakbang na pwede mong gawin para mapakilala si Jesus sa iyong mga kaibigan?

Paano mo matutulungan ang iba na lumago?

Prayer

Jesus, tulungan mo akong sabihan ang iba tungkol sa aking bagong buhay sa iyo. Turuan mo ako kung paano tulungan ang mga taong uhaw na lumago.

Key Verse

Study Topics