Pagpapatibay ng Aking Relationship Kay Jesus

Pagsunod sa Salita ng DiyosSusi sa Paglago

Ang pagsunod ay isang mahalagang parte ng ating paglago bilang disciple ni Jesus. Pinapakita nito ang ating pagpapasalamat at pagmamahal sa Diyos at nagdadala ito ng kalayaan at biyaya sa ating buhay.

Ang Kahalagahan ng Pagsunod

Ano ang kahulugan ng pagsunod?

Ang Turo ni Jesus Tungkol sa Pagsunod

Bakit mahalaga ang pagsunod sa salita ng Diyos?

Ano ang mangyayari kapag di tayo sumunod?

Sa mga sumusunod na scriptures, i-describe kung ano ang sinasabi ni Jesus tungkol sa mga sumusunod sa Kanya?

Lumalago sa Pagsunod

Paano tayo namo-motivate na sumunod?

Palakasin ang Loob ng Iba

Ayon sa mga verses sa baba, ano ang dapat nating gawin? Paano natin mahihikayat ang ibang tao upang sumunod?

Ask

Maaari ka bang mag-share ng kwento sa buhay mo tungkol sa obedience?

Mayroon ka bang ibang tanong tungkol sa obedience?

Application

Ano ang pinakamalaking challenge sa iyo pagdating sa obedience?

Mula sa study na ito, ano ang maaari mong magamit sa iyong buhay?

Prayer

Lord, salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Marami pa akong kailangan matutunan mula sa halimbawa mo sa pagsunod, at nais kong lumago sa parteng ito. Tulungan mo ako na sumunod sa iyong salita.

Key Verse

Study Topics