Paglago ng Aking Relationship Kay Jesus

Ang Pag-Overcome sa RejectionTanggap Tayo ng Diyos

Minsan sa buhay natin, makakaramdam tayo ng rejection.  Maaari tayong maka-experience ng feeling of rejection or feeling na nag-iisa kapag nasaktan tayo ng taong malapit sa atin o di kaya nakaranas tayo ng broken relationship. Ngunit ang Good News ay, God heals our pain, tanggap at mahal Niya tayo unconditionally.

Ang Pain ng Rejection

Basahin ang John 4:3-29 at sagutan ang mga katanungan

Sa dahilan na siya ay rejected sa kanilang lugar sa pagkakaroon ng maraming asawa, ang babae ay nagpunta sa balon ng mag-isa sa mainit na tanghali.

Bakit nagulat ang babae kay Jesus?

Sa buhay natin, ano ang pwedeng mangyari na maaring maging cause ng  feeling of rejection?

Ano ang mga pwedeng bunga ng feeling rejected?

Anu-ano ang ginagawa ng mga tao para sila’y tanggapin ng iba?

Paano naipakita ni Jesus na tinanggap niya ang babae?

Na-reject din si Jesus

Paano natin malalaman na naiintindihan ni Jesus ang ating feelings about rejection?

Paano natin mao-overcome ang rejection?

Ayon sa kuwento sa John 4, nagbago ang buhay ng babae nang siya ay mag-desisyon na maniwala sa mga sinabi ni Jesus. Gawin natin ang mga steps na ito at isa-buhay ang mga verses.

1. Tanggapin ang unconditional love ni God–

2. Ipagpalit ang iyong mga pangangailangan sa “Living Water” ni God–

3. Magsaya dahil ikaw ay naging anak ng Diyos!–

Ask a Friend

Nakaranas ka ba na ma-reject?

Paano mo malalaman na tanggap ka ng Diyos?

Application

As we pray, hilingin natin sa Diyos na i-search nya ang ating puso at ipakita nya ang anumang rejection na pwedeng makaapekto sa ating buhay. Tandaan natin na tanggap tayo ng Diyos at mahal nya tayo at kaya nya tayong pagalingin sa pain of rejection.

Prayer Model

Lord Jesus, salamat dahil mahal at tanggap Mo ako. Binibigay ko sa iyo ang anuman feeling ng rejection at hinihiling ko na pagalingin mo ako, habang pinapatawad ko ang mag taong nakasakit sakin. Salamat dahil ako ay ginawa mong Iyong anak.

Key Verse