Paglago ng Aking Relationship Kay Jesus

Mapagtagumpayan Ang KasalananItinuturo sa Bible na meron tayong espiritu, kaluluwa (kaisipan) at katawan.

Ayon kay Paul, ang ating katawang lupa ay mahina at madaling matukso, kahit na ang ating pagkatao at kaisipan ay nabago na at isa na tayong bagong nilalang.

Ang maganda nito ay kailangan lang nating hayaan ang Holy Spirit na gabayan tayo at palakasin para mapagtagumpayan natin ang kasalanan.

Pamumuhay sa Holy Spirit

Ano ang bunga na makikita sa atin na namumuhay sa kapangyarihan ng Holy Spirit?

Bakit kailangan natin magkaroon purpose sa ating buhay?

Sa paanong paraan kumikilos ang Diyos sa ating buhay?

Bakit hindi na tayo dapat maging alipin ng kasalanan?

Pamumuhay sa Liwanag

Ano ang epekto ng pamumuhay sa liwanag ng Diyos?

Isuot Ang Armor

Paano nakakatulong ang Armor na binigay ng Diyos?

Anu-ano ang iba’t ibang parts ng armor na binigay ng Diyos?

Ask a Friend

Handa ka ba maging accountable sa isang kaibigan sa iyong pamumuhay sa liwanag ng Diyos?

Sa iyong palagay, sa paanong paraan ka matutulungan ng Banal na Espiritu?

Application

Anu-ano ang mga hakbang na pwede mong gawin para mapagtagumpayan ang kasalanan?

Tinanggap mo na ba si Jesus at ang Banal na Espiritu sa iyong buhay? Kung hindi pa, nais mo ba Siyang tanggapin ngayon sa buhay mo?

Prayer Model

Jesus, salamat at sa pamamagitan ng Cross, pinagtagumpayan mo ang kasalanan. Punuin mo ako ng presensya ng Banal na Espiritu bilang paalala ng Iyong kapangyarihan at dakilang biyaya. Nais kong magkaroon ng magandang bunga, maging accountable, at isuot ang iyong Armor ng sa gayon kaya kong lumaban gamit ang iyong kalakasan.

Key Verse

Study Topics