Pagpapatibay ng Aking Relationship Kay Jesus

PurposeAng Plano (Kalooban) ng Diyos sa Ating Buhay

May plano at layunin ang Diyos para sa ating buhay. Tinawag niya tayo upang magkaroon ng relasyon sa Kanya at maging bahagi ng Kanyang misyon — ang tulungan ang iba na magkaroon ng relasyon sa Kanya. Meron gustong ipagawa sa atin ang Diyos, kaya habang patuloy nating iuuna ang Diyos at sinusunod Sya, ipapakita Niya sa atin ang Kanyang magandang plano para sa ating mga buhay.

Ang Plano ng Diyos Para sa Iyo

Anong klaseng mga plano sa palagay mo ang mayroon ang Diyos para sa atin?

Ano ang kailangan nating gawin para makita ang kalooban ng Diyos?

Bakit kailangan nating pagkatiwalaan ang plano ng Diyos para sa atin?

Paano tayo ginagabayan ng salita ng Diyos

Paano tayo ginagabayan ng Espiritu ng Diyos

Mula sa mga sumusunod na verses, ano ang pwede natin matututunan natin tungkol sa plano ng Diyos para sa ating buhay?

Ang Plano ng Diyos para sa Mundo

Ano ang plano ng Diyos para sa mundo?

 

Ask a Friend

Ano ang plano ng Diyos para sa iyong buhay?

Application

Paano mo malalaman ang plano ng Diyos para sa iyong buhay?

Ano sa palagay mo ang papel na gusto ng Diyos na gampanan mo sa Kanyang mga plano at layunin para sa mundo?

Prayer

Panginoon, salamat sa Iyong dakilang layunin. Sa pamamagitan ni Jesus, nabigyan ako ng kinabukasan na puno ng pag-asa.

Key Verse

Study Topics