Pagpapatibay ng Aking Relationship Kay Jesus

Unahin ang DiyosPaglalaan ng Ating Buhay Para sa Diyos

Ang pagiging consecrated ay nangangahulugang “maging banal”,  “ibukod” o “pinili” para sa espesyal na layunin. Wala nang mas makabuluhan pa kaysa sa buhay na laan para sa Diyos. Nabibigyan tayo ng purpose at nagkakaroon ng kahulugan ang ating buhay kapag sa araw-araw ay inuuna natin ang Diyos at isinasapuso natin ang kayang plano.

Gawing Number One ang Diyos

Binukod at Pinili

Paano tayo binukod at pinili?

Walang Diyos-Diyosan

Bakit ayaw ng Diyos na may diyos-diyosan sa ating buhay?

Ano ang pangako sa mga taong sa Diyos lamang sumasamba?

Paano hinarap ni Jesus ang tukso?

Sa mga sumusunod na verses, anu-ano ang mga halimbawa ng diyos-diyosan na inuuna natin bago ang Diyos?

Paano maaaring maging diyos-diyosan ang pera o kayamanan?

Ano ang dapat nating maging pananaw tungkol sa pera at kayamanan?

Ano daw ang mas importante?

Maaari bang maging diyos-diyosan ang pamilya?

Kaya bang ibalik ng Diyos sa atin ang ating pamilya kapag inuna natin Siya?

Ask

Sa anong paraan ka hinamon ng Diyos na unahin Siya?

Application

Ano ang kailangan mong gawin upang mailaan mo ang iyong sarili sa Diyos?

Prayer

Lord, tulungan mo akong unahin ka sa buhay ko. Naiintindihan ko na ito ang paraan upang mailaan ko ang buhay ko sa Iyo. Gusto kong alisin ang lahat ng mga diyos-diyosan at distractions na naglalayo sa akin mula sa Iyo, at tuparin ang mga plano mo para sa akin.

Key Verse

Study Topics