Pagpapatibay ng Aking Relationship Kay Jesus

Pag-Reach-Out sa mga Naliligaw


Ang Priority ng Diyos!

Priority ng Diyos ang mga napariwara. Gusto ng Diyos na ang lahat ng tao ay makakilala at magkaroon ng relasyon sa Kanya.  Nagpunta si Jesus dito sa lupa upang iligtas ang mga “naliligaw” na tao (kasama tayo) at nais Niya tayong makipag-partner sa Kanya dito sa dakilang layunin na ito.

Mga Naliligaw na Tupa at Naliligaw na Tao

Sa paanong paraan tayo ay nawawala?

Paano natawag na nawawala ang mga tao?

Ang Puso ng Diyos sa mga Nawawala

Ayon sa verse, paano ipinakita na importante ang mga nawawalang tao sa Diyos?

Bakit nagpunta si Jesus dito sa lupa?

Para sa anong uri ng mga tao pumunta dito si Jesus?

Ang Ating Puso para sa Nawawala

Bakit sinubukan ni Paul na makibagay sa iba?

Ano ang willing na isuko ni Paul para lang mailigtas ang iba?

Ano ang maaaring gawin para ma-reach-out ang mga lost?

Ask a Friend

Paano ka “natagpuan”?

Ano ang ginawa ng Diyos para ikaw ay maligtas?

Paano nakatulong ang ibang tao para ikaw ay maging Christian?

Application

Hilingin sa Diyos na baguhin ang ating puso upang maunawaan natin ang Kanyang priority para sa mga lost na tao.  Hilingin natin sa Diyos na tulungan tayo na isipin ang tatlong (3) tao na nawawala para sila ay maipanalangin natin araw-araw. Ang ating panalangin ay mabisa, at tutulungan tayo ng Diyos para abutin ang ating mga kaibigan.

Ugaliang ipanalangin araw-araw ang tatlong (3) taong binigay sa iyo ng Diyos.

Gawin ngayong linggo ito na maka-abot ka ng taong wala pa sa Panginoon.

Prayer Model

Lord Jesus, salamat at dahil sa pagmamahal mo, natagpuan mo ako at niligtas. Lord,  tulungan mo akong maging priority ko din ang priority mo, at gamitin mo ako sa Iyong plano para ma-reach out ang mga naliligaw na tao.

Key Verse

Study Tags.