Paglago ng Aking Relationship Kay Jesus

PagsisisiPagbabalik Loob sa Diyos

Ang ibig sabihin ng repentance ay pagbabalik loob sa Diyos. Ito ay nag-i-involve ng desisyon at aksyon na magbago mula sa ating sariling pamamaraan tungo sa pamamaraan ng Diyos.

Ang Kahalagahan ng Repentance

Sa paanong paraan na ang pagsisisi ay bahagi ng ating kaligtasan?

Paano naiiba ang pagsisisi sa kalungkutan?

Mga Hakbang sa Pagsisisi

Read about the lost son in Luke 15:11-24 (NIV). Make a summary of what happened.

Ang Bunga ng Pagsisisi

Basahin ang kwento ni Zacchaeus sa 

.

Ano ang kanyang ginawa para ipakita ang kanyang pagbabago?

Ano ang ating pwedeng gawin para ipakita na tayo ay nagsisi?

Paano natin gagawing bahagi ng ating pang araw-araw na buhay ang pagsisisi?

3 Hakbang Para sa Pagsisisi

1. Feel deeply sorry sa mga nagawang kasalanan sa Diyos (2 Corinthians 7:10)

 

2. Aminin ang mga kasalanan at humingi ng tawad (1 John 1:9, James 5:16)

 

3. Ipahayag at magsaya sa tagumpay ni Cristo laban sa kasalanan at sa epekto nito sa ating buhay (Colossians 2:14-15)

Ask a Friend

Maaari mo bang ibahagi ang iyong karanasan sa pagsisisi?

Application

May mga bagay ba na pwede mong gawin para magbago o ipakita na ikaw ay nagbago?  Humingi ng gabay sa Diyos para dito. 

Basahin ang Psalms 51 at tignan kung paano nagsisi si David sa kanyang kasalanan.

 

Prayer Model

Lord Jesus, salamat at iniligtas mo ako.  Ako ay nagde-desisyon na talikuran ang kasalanan at mamuhay sa paraang nais mo para sa akin. Ikino-commit ko ang buhay ko sa iyo.

Key Verse

Study Topics