Pagtatatag ng Matibay na Pundasyon

Ang Muling Pagkabuhay ng mga BelieversAng pagpapakita nila Moses at Elijah sa kanilang kadakilaan kay Jesus, Peter at John ay ilan sa mga halimbawa ng muling pagkabuhay ng mga naniniwala. Habang sinasabi ni Moses at ni Elijah kay Jesus ang tungkol sa Kanyang pag-alis, nagbagong anyo si Jesus sa harap ng kanyang mga alagad. Makikita dito na natanggap na nila Moses at Elijah ang katawan ng muling pagkabuhay at samakatuwid ay nabibilang na sa mga naunang nabuhay na magmuli.

Sino ang Mauuna at Sino ang Susunod sa Muling Pagkabuhay?

Saan naging una si Jesus?

Sino pa ang mga nakita na sa katawan nilang nabuhay muli?

Kailan ito mangyayari? Sino ang mga isasama ni Jesus?

Ano ang mangyayari sa mga wala kay Jesus sa final judgment?

Ano ang mangyayari sa kamatayan?

Kailan Mangyayari ang Muling Pagkabuhay?

a)

Kailan?

 

b)

Gaano kabilis?

Anong Itsura ng Ating Katawan Sa Muling Pagkabuhay?

Paano natin alam na nagbago na ang kaanyuan ni Jesus?

Paano natin masasabi na nagkaroon ng totoong katawan si Jesus?

Paano natin malalaman na si Jesus ay mayroon pa ring layunin?

Paano natin masasabi na mas maganda ang katawan ng muling pagkabuhay kaysa sa ating natural na katawan?

May Kinalaman ba ang Paraan ng Paglibing?

Kung babalik din naman sa alikabok ang katawan natin, pinapabilis lamang ng cremation ang proseso.

Paano Tayo Maapektuhan Nitong Katotohanang Ito?

Ask

May mga tanong ka ba tungkol sa muling pagkabuhay ng mga naniniwala?

Application

Ayon sa aking pagkakaunawa ng muling pagkabuhay, paano dapat nito maapektuhan ang aking buhay?

Prayer Model

Lord Jesus, salamat at mabubuhay din ako muli. Salamat at binigay mo sa mga naniniwala sa iyo ang kapangyarihan ng iyong muling pagkabuhay.

Key Verse

Study Topics