Pagdala sa Iba Kay Jesus

Pagtingin ng Potensyal sa Tao


Di lahat ng disciples ni Jesus ay maiisip nating magiging disciple nya, pero nakita ni Jesus ang potential sa kanila na hindi nakikita ng ibang tao. Sa katunayan, itong mga taong ito ay naging mga tao na puno ng dangal, determinasyon, hindi makasarili at puno ng kapangyarihan ng Holy Spirit.

Sino Ang May Potential

Basahin ang sumusunod na mga kasulatan at ilarawan ang mga katangian ng pagiging isang leader.

Sino Ang Handang Mag-Lead

Anong klaseng tao ang handang tumanggap ng responsibilidad bilang church leader?

Ilista ang mga katangian ng church leader.

Hayaan Sabihin ng Mahihina “Ako Ay Malakas”

Ano ang sinasabi ng mga sumusunod na kasulatan tungkol sa mga taong hindi nakikita ang potensyal sa kanilang mga sarili?

Ask

Ano ang natutunan mo tungkol sa pagiging leader?

Nakikita mo ba ang potensyal sa iyong sarili?

Nakatulong ba sa iyo itong araling ito na makilala ang mga taong may potensyal na maging leader?

Application

Ano ang susunod na hakbang para sa iyong sarili?

Prayer

Lord, gusto ko maging mabuting leader sa lahat ng aspeto ng aking buhay. Tulungan Mo akong palaguin ang aking potensyal, at tulungan Mo rin ako na tulungan ang ibang tao na i-develop ang kanilang potensyal.

Key Verse

Study Topics