Pagsimula ng Aking Relationship Kay Jesus

Ang Pagiging Sexually PureMakapangyarihan ang sex kaya pinapaalalahan tayo ng Diyos patungkol sa sexual immorality

 

.

Ang “Sexual Immorality” ay English translation ng “Porneos” sa salitang Greek, ang original language na ginamit sa New Testament. Ang “Porneos” ay tumutukoy sa lahat na sexual activity sa labas ng marriage.  Ayon sa scripture, ang sex ay parang super-glue na nagbubuklod sa dalawang tao para maging “isa”.  Ang sex ay lumilikha ng “intimacy” kaya ito ay dapat nating ingatan.  Ito ang dahilan nais ng Diyos na tayo ay mag-ingat at sa ating asawa lamang tayo dapat magkaroon ng intimate na relationship.

Bakit nagbigay si God ng mga batas/utos at paano natin matutupad ang mga utos na ito?

Ang adultery o pangangalunya ay ang sex sa pagitan ng dalawang tao kung saan ang isa sa kanila o pareho silang may asawa na.

Bakit mali ang adultery?

Anu-ano ang mga resulta ng pangangalunya o sexual immorality?

 

Iba pang Negatibong Resulta ng Sexual Immorality

Nakakasakit ng ibang tao at nakakasakit pati sa sarili mo – Sexually Trasmitted Disease (STD) – marami itong epekto na permanente at hindi basta basta. Chlamydia ay isang uri ng STD na magdudulot ng pagkabaog (sterility), ang iba namang STD ay magdudulot ng Cervical Cancer

Hindi ka na magtitiwala o magmamahal sa iba dahil sa iyong masakit na nakaraan

Hindi ginustong pagbubuntis at paglaglag ng bata (abortion), na maaaring mag-cause ng pagiging sterile

– Guilt at kahihiyan

Mga Maling Kaisipan tungkol sa Sex

Maling kaisipan, “ang pagnanasa at pornography ay OK lang”.(Matthew 5:28)

 

“Maling kaisipan, “ok lang kahit anong gawin or mangyari” (pagiging iresponsible)” (Proverbs 15:10)

 

Maling kaisipan, “Ang sex para makatakas sa realidad ng buhay” (Proverbs 14:27)

 

Maling kaisipan, “Ginagawa na rin ng iba.” (Romans 12:2)

 

Maling kaisipan, “Susubukan ko muna bago ako mag-commit sa relationship.” (Proverbs 26:18-19)

 

Maling kaisipan, “ok lang mag-sex bago magpakasal kasi plano ko naman siya pakasalan.”

 

Maling kaisipan, “baka iwan ako ng boyfriend/girlfriend ko kung sasabihin kong ayaw kong makipag-sex.” (Proverbs 11:22)

 

Maling kaisipan, “ok lang mawala ang aking virginity para maging ‘in’ ako sa grupo.”(Proverbs 16:17)

 

Maling kaisipan, “OK lang makipag-sex para sa pera o regalo o para sa iba pang materyal na bagay.” (Proverbs 5:16-18)

 

“ito na ang buhay ko, addicted na ako sa pakikipagtalik” (Proverbs 15:10)

 

– Date Rape – Maling kaisipin, “Ginusto naman niya yun kasi nakipag-date sya sakin.” (Proverbs 14:22)

 

Bakit mahalaga sa Diyos ang ating mga katawan?

Tulad ng nakita mong listahan sa itaas, maraming magandang dahilan ang Diyos kung bakit gusto Niyang protektahan ang ating mga katawan.  Pero sa panahon natin ngayon, maraming tao ang nape-pressure na ibigay ang kanilang “virginity” bago sila magpakasal. Maaaring naging Christians sila later, pero nun panahon na iyon, hindi pa nila alam ang magandang purpose ng Diyos sa marriage at sex. Marami sa mga lalaki at babae ang nakapanood ng pornography o kaya naging sexually active kahit hindi pa kasal at inisip na normal lang iyon. Maaaring nanghihinayang ka na nagamit mo na ang regalo ng Diyos bago ka pa kinasal dahil sa maling pag-iisip or maling desisyon at ikinahihiya mo ito, at nagkakaroon ka ngayon ng takot na magpakasal.

Ano ang pwede mong gawin mo kung nagawa mo na itong mga pagkakamaling ito?

(Note:  Kung ikaw ay naabuso sexually, hindi mo ito pagkakamali, ngunit maaari mong hilingin sa Diyos na gawin ka Niyang malinis.  Maaari mo rin kausapin ang isang leader na pinagkakatiwalaan mo tungkol sa bagay na ito.)

Purity ng Diyos

Paano naibabalik ng Diyos ang purity sa atin?

Ask a Friend

Gaano ka-importante ang sexual purity sa iyo? Bakit?

Application

Hiningi mo na ba sa Diyos na tulungan kang maging sexually pure?

Paano mo gagawing priority ang sexual purity sa iyong buhay?

Prayer Model

Lord, salamat para sa napakabuting gift ng sex. Tulungan mo akong ingatan ang regalong ito, at panatiliing safe ito para sa aking mapapangasawa. Itinitiwala ko ang aking katawan at ang sexuality ko sa iyo. Tulungan mo akong mamuhay ayon sa iyo.

Key Verse

Study Topics