Pagpapatibay ng Aking Relationship Kay Jesus

Mga Pagsubok at TuksoLumalaking Sakit

Pinapakita ng mga pagsubok kung sino tayo. Nilalantad nito ang ating kalakasan at kahinaan. Kasama natin ang Diyos sa mga pagsubok at sa mga tukso upang tulungan tayo na maging malakas, kung saan tayo ay noong mahina at kailangan pang mag-grow. Gusto tayong tulungan ng Diyos sa mga challenges natin sa buhay dahil gusto nya tayo maging pinaka-best version ng sarili natin.

Pagsubok (Tests)

Sa paanong paraan sila nakaranas ng pagsubok? Ano ang dapat nating isipin habang nakakaranas ng pagsubok?

Paano mo ite-test ang iyong sarili?

Paano iniingatan ng Diyos ang mga sumusunod sa Kanya?

Pagsubok (Trials)

Ano ang layunin ng mga pagsusubok (trials)?

Ano ang mahalaga sa Diyos?

Paano nililigtas ng Diyos ang mga makadiyos mula sa kanilang pagsubok (trials)?

Hanggang kailan ang ating troubles?

Ano ang bunga nila?

Tukso

Saan galing ang tukso?

Hinahanap ng Devil ang ating mga kagustuhan at pagnanasa at un ang gagamitin nya para tayo ay tuksuhin.
Ano ang halimbawa ng pagnanasa na kailangan nating isuko sa Diyos?

Ang dakilang example – Jesus

Paano tayo natutulungan ni Jesus sa ating pagsubok?

Ano ang tiniis ni Jesus at bakit?

Ano ang pwede nating matututunan sa pinakitang example ni Jesus kung paano ma-overcome ang tukso?

Paano dapat tayo mag-pray?

Ask a Friend

Maaari ka ba magpshare ng experience mo sa pagsubok na nakatulong sa iyo na mag-grow?

Application

Meron ba sa buhay mo na dumadaan sa pagsubok ngayon?

Paano mo magagamit sa iyong situation ang natutunan mo sa pag-aaral na ito?

Prayer

Panginoon, tulungan Niyo ako magtiis sa mga panahon ng pagsubok at tukso. Bigyan Ninyo ako ng lakas nang hindi ako mahulog sa tukso, at iligtas Ninyo ako mula sa diablo.

Key Verse

Study Topics