Pagpapatibay ng Aking Relationship Kay Jesus

Ang SimbahanPamilya ng Diyos

Ang church ay hindi building, hindi rin ito event – ito ay mga taong naniniwala sa Diyos na namumuhay, nagdiriwang, at magkasamang lumalago.  Bilang mga individual, ang church ay tumutulong para tayo ay mag-grow sa Diyos at para matupad ang plano Niya sa ating buhay.  Sa pag-focus natin sa ibang tao, ang church ay paraan ng Diyos para i-reach out ang mga naliligaw at para i-build ang Kanyang kaharian.

Ang Church ay bayan ng Diyos

Paano nababago ang pagtingin ni God sa atin kapag tayo ay nagsimulang maniwala sa Kanya?

Paano nauugnay sa isa’t isa (fit together) ang God’s people?

Tulad din sa nakasulat sa Ephesians 4:11-16, ano ang goal ni God para sa atin at para sa church?

Para saan ang Church?

Ano ang kakaiba sa naunang simbahan?

(Ano ang nangyari? Ano ang kanilang ginawa?)

Kailangan natin ang Church

Anong payo ang makukuha natin mula sa 

?

Bakit natin kailangan ng church?

God’s Presence –

God’s Power –

God’s Preached Word

God’s People –

Ask a Friend

Ano ang tungkol sa church na nag-e-enjoy ka?

Bakit mo pinili ang church na ito?

Application

Ano sa tingin mo ang maaari mong gawin para magkaroon ng mas committed na relasyon sa Church?

Prayer Model

Lord Jesus, salamat na ako ay bahagi ng Iyong pamilya.  Ako ay nagpapasalamat na ako ay Iyong bine-bless bilang parte ng church na ito.  Hinihiling ko na ako ay Iyong gamitin para i-bless at makatulong na mapalago itong church.

Key Verse