Pagtatatag ng Matibay na Pundasyon

Ang Pagsasagawa ng JudgmentAng Judgment sa Bible ay ang proseso ng pag-uuri ng tao. Ang Greek word ng paghatol ay “Krino”, na ibig sabihin ay, “paghihiwa-hiwalay o pagtatangi, pagsubok, paghatol at pagpasyahan”. Ihihiwalay ng Diyos ang tao base sa kanilang response sa tawag ni Jesus, sa pamamagitan ng pagsusuri at pagbibigay ng huling hatol.

Ang Pagkakalarawan ng Judgment sa Old Testament

Ano ang nangyari noong nainip ang mga tao at nagsalita sila laban sa Diyos at kay Moses?

Ano ang nangyari nung nag-pray si Moses at humili ng tulong sa Diyos?

Ano ang nangyari sa mga taong tumingin sa tansong ahas?

Note: Sinisimbolo ng tansong ahas ang judgment, at pinapakita rin nito na may salvation.

Ang Pagkakalarawan ng Judgment sa New Testament

Nararapat ba tayong hatulan?

Ano ang mangyayari kapag tumingin tayo sa ginawa ni Jesus sa krus?

Sino Ang Hahatol?

Paano Isasagawa Ang Judgment?

Bakit hindi katulad sa mga korte ang judgment ng Diyos?

Magiging Makatarungan at Matuwid ba Ang Paghatol?

Basahin ang mga sumusunod na scriptures at i-identify ang mga pangunahing aspeto ng pagsasagawa ng judgment.

Patas ba ang pag-judge ng Diyos?

Ano ang magandang balita o Gospel?

Tama at matuwid ba ang paghatol?

Saan base ang naging hatol sa kanila?

Hahatulan ba lahat ng ating ginawa?

Paano naman ang ating mga sekreto?

Ask

Mayroon ka bang ibang tanong tungkol kung paano isasagawa ang judgment?

Application

Bakit mahalaga ang mga katotohanang ito?

Ayon sa mga sumusunod na verse, paano dapat ako mamuhay?

Prayer Model

Lord Jesus, salamat sa Iyong ginawa sa krus. Ako ay tumitingin sa Iyo para sa aking kaligtasan. Tulungan Mo akong mamuhay ng may pasasalamat, na habang nandito ako sa mundo ay mapaghandaan ko na makasama ka sa walang hanggan.

Key Verse

Study Topics