Pagtatatag ng Matibay na Pundasyon

Ano ng Nangyayari Kapag Namatay Ang Tao?Ang kamatayan ay ang paghihiwalay ng espiritu o kaluluwa ng tao mula sa kanyang katawan. Ang Greek word nito ay ‘thanatos’ na ang ibig sabihin ay “ang pagtatapos o pag-end ng buhay ng tao sa mundo.” Tinuturo ng Bibliya may dalawang posibleng hantungan ang espiritu ng tao, impyerno/hades, o langit/paraiso. Hindi maaaring magpalipat-lipat ang tao sa mga lugar na ito.

Ang patutunguhan natin ay panghabang buhay.

Mararanasan Ba Ng Lahat Ang Kamatayan?

1.

Mayroon bang mga bukod tangi?

Anong nangyari kay na Enoch at Elijah?

 

2.

Ano ang mangyayari sa mga taong buhay pa sa oras ng pagdating ni Christ?

Ano Ang Ibig Sabihin Ng Kamatayan Para sa Mga Christian?

Ano ang kalagayan ni Lazarus sa langit?

Ayon kay Jesus, saan sila pupunta?

Gaano katagal Kailangan maniwala ng kriminal Bago Siya makapunta sa Paraiso?

Ano ang naghihintay sa atin sa langit?

Magiging espirutu lang ba tayo na walang katawan?

Ano ang katiyakan na magkakaroon tayo ng bagong buhay sa langit?

Saan si Jesus naghahanda ng lugar para sa atin?

Paano tayo makakapunta doon?

Paano natin mapagtatagumpayan ang kasalanan at kamatayan?

Ano Ang Ibig Sabihin ng Kamatayan Para sa Mga Taong Hindi Naniniwala Kay Jesus?

Saan napunta ang mayamang lalaki? At ano ang naramdaman niya doon?

Ask

Mayroon ka pa bang tanong tungkol sa kamatayan?

Application

HPaano mo maibabahagi ang tungkol sa kamatayan, langit, at impyerno sa iyong mga kaibigan at kapamilya?

Prayer Model

Lord Jesus, salamat at naghanda ka ng lugar para sa amin sa Langit. Lord, pinapanalangin namin na makilala ka ng aming mga kaibigan at kapamilya para makasama ka rin nila sa langit magpakailanman.

Key Verse

Study Topics