Pagsimula ng Aking Relationship Kay Jesus

Ano ba Ang Sin?


Pag-sala sa Target

Ang original na meaning ng sin ay “Pag-sala sa Target” tulad sa archery. Sinasabi sa Bible na lahat tayo ay nagkasala at hindi umabot sa glory ni God (Romans 3:23). [/accordion_item].

Ang sin ay ang lahat ng maling bagay na ating sinabi, ginawa at inisip.

Ang Pakikipaglaban sa Sin

Bakit tayo nagkakasala?

Ano ang sinasabi ni Jesus tungkol sa sin?

Anu-ano ang mga halimbawa ng sin?

Ang Resulta ng Sin

Sa paanong paraan naaapektuhan ng sin ang ating buhay? (Epekto sa spiritual, sa relationship, sa walang hanggang buhay, etc.)

Tagumpay Laban sa Sin

Paano natin mapagtatagumpayan ang  sin sa ating buhay?

Ask a Friend

Pwede ka bang mag-share ng story kung paano mo na-overcome ang sin?

Mayroon ba kayong katanungan patungkol sa sin?

Sa ating panalangin, hingin natin kay God na i-search nya ang ating  puso at ipakita sa atin ang mga sin at ang magiging epekto nito sa ating mga buhay. Tandaan natin na si God  ay nagpapatawad ng ating mga kasalanan at Siya ay makapangyarihan na pagalingin tayo sa resulta ng mga nagawang kasalanan.

Application

Homework

Tignan kung paano napagtagumpayan ni David ang kasalanan at na-enjoy ang natanggap ang forgiveness mula kay God.

Prayer Model

Lord Jesus, salamat at namatay ka para sakin para bayaran ang aking mga kasalanan. Salamat sa inyong kapatawaran. Tulungan mo ako na mamuhay ng may kabanalan at kaaya-aya sa Iyong paningin.

Key Verse

Study Tags.