Pagsimula ng Aking Relationship Kay Jesus

Sino si Jesus?Ang Diyos na Naging Tao!

Si Jesus ay isa sa mga pinakakilalang tao na nabuhay sa mundo. Pero hindi lang Siya basta tao. Ang mga kahanga-hangang bagay na ginawa Niya, at ang perpektong buhay na ipinamuhay nya ay nagpapatunay na Siya ay Diyos. Ang malaking katanungan ay – bakit nagpunta ang Diyos dito sa lupa at naging tao?

100% na Diyos

Ano ang espesyal sa kapanganakan ni Jesus?

 

Paano ipinakita ni Jesus na Siya ay Diyos?

 

Ano ang sagot ni Jesus sa tanong ng iba kung sino Siya?

 

Ano ang nangyari pagkatapos mamatay ni Jesus?

100% na Tao

Ano ang ginive-up ni Jesus noong naging tao siya?

 

Sa mga anong paraan naging katulad natin si Jesus?

 

Paano natin malalaman na naiintindihan ni Jesus ang buhay natin? Ano ang pagkakaiba ni Jesus sa atin?

Bakit Naging Tao si Jesus?

Bakit ipinadala ng Diyos Ama si Jesus sa mundo?

 

Paano ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig para sa atin?

 

Paano nagawang posible ni Jesus ang kaligtasan para sa atin?

Ask a Friend

Bakit ka naniniwala kay Jesus?

Paano ka nakakasiguro na totoo Siya?

May iba ka pa bang tanong tungkol kay Jesus?

Application

Kung nandito si Jesus ngayon, ano ang gusto mong sabihin sa Kanya?

Ano ang tatanungin mo or hihingin mo sa Kanya?

Sa paanong paraan ka matutulungan ni Jesus sa iyong buhay?

Nais mo bang manalangin na tanggapin ang pagmamahal at kapatawaran ni Jesus?

Prayer Model

Lord Jesus, sinasamba kita at nagpapasalamat ako dahil nagpunta ka dito sa mundo para iligtas ako. Salamat sa pagkamatay mo sa Krus para sa aking mga kasalanan.  Patawarin mo ako at bigyan mo ako ng isang  bagong buhay. Ngayon, ako’y mamumuhay para sa Iyo – Nais ko maging katulad mo.

Key Verse

Study Topics