Paglago ng Aking Relationship Kay Jesus

Bakit Naging Tao si Jesus


Kahit na si Jesus ay Diyos, Siya ay nagpakumbaba at pumunta dito sa mundo bilang tao upang ma-accomplish ang isang dakila at natatanging plano – na magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Dahil siya ay nagkatawang-tao, lubos Niyang naiintindihan ang ating mga pinagdaraanan. At dahil siya din ay nagkatawang tao, maiintindihan natin ang Kanyang pagka-Diyos at nilalapit Niya tayo at inuugnay niya tayo sa Ama.

Bakit Naging Tao si Jesus?

Ano ang sinasabi ng scriptures na ito tungkol sa Salita?

Naging ano ang Salita?

Bakit nagkatawang-tao si Jesus at naging katulad natin?

Bakit naiintindihan ni Jesus ang ating mga kahinaan?

Paano Tayo Lalong Magiging Katulad ni Jesus

Bakit masasabi natin na kaya nating ipakita ang kapangyarihan at kaluwalhatian ng Panginoon?

Paano pa tayo pwedeng mamuhay na katulad ni Jesus dito sa mundo?

Bakit kaya nating gawin ang mga ginawa ni Jesus at iba pang mga mas dakilang bagay?

Ask

Ano ang iyong palagay tungkol sa pagiging tao ni Jesus?

Application

Paano nakakatulong ang kaalaman na ito tungkol kay Jesus para lalo ka pang mapalapit sa Kanya?

Prayer

Lord, salamat at naging tao ka. Dahil dito, meron akong katiyakan na naiintindihan mo ang lahat ng aking pinagdaraanan. Nagkaroon ako ng kapanatagan ngayong alam ko na katulad kita, at sa pamamagitan ng pananampalataya sa iyo, kaya ko maging katulad mo.

Key Verse

Study Topics