Strengthening my Relationship with Jesus

Áp-ra-hamCon Đường của Đức Tin

Áp-ra-ham được gọi là “ông tổ đức tin”. Ông đã làm được nhiều điều to lớn chỉ nhờ tin cậy vào lời Chúa phán với ông. Chúa vui lòng về Áp-ra-ham vì ông có đức tin, vì thế Ngài chúc phước cho Áp-ra-ham và dòng dõi của ông. Bởi đức tin nơi Chúa Jêsus chúng ta cũng trở thành hậu tự của Áp-ra-ham và cũng dự phần trong lời hứa cứu rỗi của Chúa. Lời hứa ấy dành cho chúng ta!

Lời Hứa của Chúa

Lập một danh sách những điều Chúa hứa với Áp-ra-ham

Tại sao Áp-ra-ham được kể là công chính?

Ai là dòng dõi thật sự của Áp-ra-ham?

Ai sẽ được chúc phước qua Áp-ra-ham?

Ai có thể cùng hưởng lời hứa hay sự chúc phước cho Áp-ra-ham?

Sự Ảnh Hưởng của Mối Liên Hệ giữa Áp-ra-ham với Chúa lên Chúng Ta

Mối liên hệ giữa Áp-ra-ham với Chúa dựa trên điều gì?

Áp-ra-ham là tổ phụ của điều gì?

Bạn thấy đức tin của Áp-ra-ham vào lời hứa của Chúa như thế nào?

Đức tin của Áp-ra-ham nơi Chúa có ý nghĩa thế nào đối với chúng ta?

Mọi Lời Hứa của Chúa đều Ứng Nghiệm

Mô tả cách lời hứa của Chúa đã và đang được ứng nghiệm

Mô tả cách lời hứa của Chúa đã được làm thành.

Những lời hứa trên dành cho ai?

Thảo luận

Đức tin của Áp-ra-ham khích lệ bạn thế nào?

Áp dụng

Chúa có những lời hứa nào dành cho bạn?

Bạn có thể gia tăng đức tin của mình trong lĩnh vực nào?

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin Ngài cho đức tin của con lớn lên mỗi ngày. Con muốn nắm chắc lời hứa của Chúa vì con biết chắc rằng Ngài đã hứa thì Ngài sẽ hoàn thành.

Câu Kinh Thánh ghi nhớ

Study Topics