Kế Hoạch Hai Tháng Đọc Sách Mác

Tháng Thứ Nhất 1 — Mác 1:1-8 2 — Mác 1:9-13 3 — Mác 1:14-20 4 — Mác 1:21-34 5 — Mác 1:35-39 6 — Mác 1:40-45 7 — Mác 2:1-12 8 — Mác 2:13-22 9 — Mác 2:23-3:6 10 — Mác 3:7-19 11 — Mác 3:20-30 12 — Mác 3:31-35 13 — Mác 4:1-20 14 — Mác 4:21-34 15 …

Những dòng Kinh Thánh khích lệ

Khi bạn cảm thấy thất vọng     Khi đức tin bị lung lay     Khi bạn cảm thấy lời cầu nguyện của mình chưa được Chúa đáp trả     Khi bạn cảm thấy đuối sức     Khi bạn không thể ngủ về đêm     Khi bạn ngờ vực giá trị bản thân     Khi …

Bible Words

Salvation Our sin separates us from God, and this means that when we die we won’t be able to be with God in Heaven. Jesus took the punishment for our sin when He died on the cross. When we believe in Jesus, we are saved and we receive eternal life (Acts 4:12, Ephesians 2:8).   Faith Having trust and confidence …

Học Cách Ghi Nhật Ký

Đọc và suy ngẫm về lời dạy của Đức Chúa Trời mỗi ngày giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ và gần gũi với Chúa hơn. Cách ghi nhật ký ở dưới đây sẽ giúp bạn phát triển thói quen của việc đọc Kinh Thánh và áp dụng lời răn của Chúa vào cuộc sống hằng ngày. Có một ví …