Starting my Relationship with Jesus

Lễ Tạ ƠnTại sao ngày lễ này lại quan trọng?

Đối với các tín hữu Cơ Đốc, Lễ Tạ Ơn là dịp quan trọng nhất trong năm. Ý nghĩa của ngày này là để tưởng nhớ những gì đã xảy ra khi Chúa Giê-xu chết và hồi sinh, quay lại với sự sống. Ngài đã thay con người, lãnh hình phạt dành cho tội lỗi mà ta gây ra, đồng thời đánh bại và chiến thắng tội lỗi với mục đích cứu rỗi, để ta được ân xá khỏi hình phạt của tội lỗi mình gây ra – cái chết.

Điều gì đã xảy ra?

Đọc qua từng đoạn kinh và ghi chú.

Vì sao Chúa Giê-xu lại chết?

Cái chết của Chúa Giê-Xu nằm trong dự định của Đức Chúa Trời nhằm cữu rỗi những người tin vào Ngài. Những lời tiên tri trong Kinh Cựu Ước có miêu tả cái chết của Chúa Giê-xu (ví dụ. Y-sai 53)

Vì sao Chúa Giê-xu lại hi sinh đời Ngài?

Tại sao Đức Chúa Trời lại ra lệnh cho Chúa Giê-xu nhận lấy cái chết?

Chúa Giê-xu trở thành người thế thân cho chúng ta như thế nào?

Vì sao Chúa Giê-xu lại hồi sinh?

Điều gì xảy ra 3 ngày sau khi chúa Giê-xu được chôn cất?

Chúa Giê-xu đã hồi sinh như thế nào?

Chúa Giê-xu đã đạt được điều gì từ cái chết và sự hổi sinh?

Vì sao các tín hữu Cơ Đốc lại tin tưởng rằng họ sẽ được bất tử?

Hãy hỏi một người bạn.

  • Lễ Tạ Ơn mang ý nghĩa gì với bạn?
  • Bạn nghĩ gì về thông điệp của Lễ Tạ Ơn?
  • Bạn còn câu hỏi nào khác về Lễ Tạ Ơn không?

Ứng dụng

  • Vì sao thông điệp của Lễ Tạ Ơn lại quan trọng?
  • Thông điệp này có ý nghĩa gì với cuộc đời bạn?
  • Chúng ta nên đáp trả thông điệp này như thế nào?

Cách cầu nguyện

Lạy Chúa Giê-xu lòng lành, xin hãy tha thứ cho những tội lỗi con gây ra trên đời. Cảm ơn Ngài đã hi sinh vì con, để con không phải chết. Xin hãy giải thoát con khỏi tội lỗi mỗi ngày.

Đoạn kinh mấu chốt