Starting my Relationship with Jesus

Ân Điển


Lòng nhân từ thương xót của Chúa

Lòng bao dung độ lượng mà kẻ mạnh dành cho kẻ yếu thế hơn mình, đó được gọi là ân điển. Chúng ta sẽ biết điều đó qua câu chuyện Chúa Giê-xu cứu một người phụ nữ khỏi bị giết. Thông qua Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời ban ân điển của Ngài cho chúng ta.

Sự ân điển của Chúa Giê-xu với người phụ nữ

Theo luật lệ, hình phạt mà người phụ nữ phải chịu là gì?

Chúa Giê-xu đã giải cứu người phụ nữ như thế nào?

Ngài có phạt hoặc khiển trách cô ta không? Ngài đã làm gì?

Chúa Giê-xu kháng cáo lại

Chúng ta mắc tội gì và đáng bị gì?

Bằng cách nào, và vào thời điểm nào, Chúa đã thể hiện tình yêu vĩ đại của Ngài đối với chúng ta?

Chúa Giê-su đã làm gì đối với tội của chúng ta?

Điều gì cho ta thấy rằng Chúa Giê-xu là vị cứu tinh của chúng ta?

Chúng ta được cứu bởi Ân Điển của Ngài

Chúa chấp nhận chúng ta như thế nào?

Chiến thắng của Chúa Giê-xu có ý nghĩa như thế nào đối với chúng ta?

Chúa Giê-xu nói với người phụ nữ: “Từ nay, con đừng phạm thêm tội lỗi nào nữa”

Chúng ta nên sống như thế nào sau khi được tiếp nhận ân đức của Ngài?

Hãy hỏi một người bạn

  • Hãy chia sẻ câu chuyện của bản thân về việc Chúa đã thể hiện ân đức/ ân điển của Ngài với bạn như thế nào?
  • Bạn còn câu hỏi nào khác về ân điển không?

Ứng dụng

  • Chúng ta liên hệ bản thân với người phụ nữ trong câu chuyện trên như thế nào, theo những cách nào?
  • Làm thế nào để nhận được ân điển của Chúa?
  • Ân điển của Chúa đã thay đổi cuộc đời chúng ta như thế nào?

Cách cầu nguyện

Đức Chúa Giê-xu, con cảm ơn Ngài vì những ân đức Ngài dành cho con. Cảm ơn Ngài đã ra tay cứu con khỏi sự trừng phạt bởi những tội lỗi con gây ra. Con xin nhận từ Ngài, sự ân điển, sự tha thứ, sự sống, và cả tự do.

Đoạn kinh mấu chốt