Growing in my Relationship with Jesus

Giô-suêMạnh mẽ & Can đảm

Giô-suê là một người đàn ông mạnh mẽ và can đảm của Chúa. Ông đã lãnh đạo dân tộc đến chiến thắng và hoàn thành mục đích của Chúa dành cho dân Ngài. Chúa hứa sẽ ban cho Giô-suê thành công và sẽ chuẩn bị ông cho công tác này. Chúng ta có thể áp dụng những nguyên tắc thành công của Giô-suê vào cuộc sống để cũng đạt được thành công không chỉ cho cá nhân nhưng cho sự phát triển vương quốc của Chúa.

Lời hứa của Chúa về sự vĩ đại

Mối quan hệ của Giô-suê với Môi-se như thế nào?

Giô-suê đã nhận vai trò gì từ Chúa mà Môi-se đã không làm được?

Hãy liệt kê những điều Chúa hứa với Giô-suê.

Chúa kêu gọi đến sự mạnh mẽ và can đảm

Miêu tả cách Chúa khích lệ Giô-suê.

Chúa hướng dẫn ông làm những gì?

Làm theo lời Chúa sẽ giúp Giô-suê như thế nào?

Bạn nghĩ tại sao Chúa lại muốn Giô-suê thành công?

Phản ứng và Chiến thắng của Giô-suê

Phản ứng của Giô-suê ra sao?

Phân đoạn trên giúp bạn hiểu gì về sức mạnh tâm linh bao phủ Giô-suê?

Ai đã làm cho Giô-suê được thành công và tại sao?

Giê-ri-cô bại trận như thế nào?

Chúa ban phước cho Giô-suê như thế nào?

Thảo luận

Chúa từng ban cho bạn sức mạnh và sự can đảm như thế nào?

Chúa có thể ban cho bạn chiến thắng và thành công trong lĩnh vực nào?

Áp dụng

Bạn sẽ áp dụng bài học từ Giô-suê như thế nào vào cuộc sống?

Có điều gì trong cuộc sống mà bạn cần can đảm đối diện?

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin ban cho con lòng can đảm và sức mạnh để làm những việc Cha giao cho con. Con muốn trung tín vâng theo chỉ dẫn và kế hoạch của Ngài cho đời sống con.

Câu Kinh Thánh ghi nhớ