Growing in my Relationship with Jesus

Sống cho cõi vĩnh hằng 

Cuộc sống có mục đích

Chúa là Đấng Vĩnh Hằng, và Ngài khích lệ chúng ta sống với cái nhìn và mục đích hướng đến những điều còn lại mãi mãi. Đó là bởi vì Chúa hứa với chúng ta rằng khi chúng ta đặt đức tin nơi Ngài, chúng ta sẽ được ở với Ngài mãi mãi trên thiên đàng.

Lời Hứa Vĩnh Hằng

Phân đoạn Kinh Thánh bên dưới nói gì về cõi vĩnh hằng?

Lời hứa của Chúa là gì?

Lời hứa đó dành cho ai?

Cái nhìn tạm thời so với Cái nhìn đời đời

Những câu Kinh Thánh dưới đây nói gì về cuộc sống trên đất và cuộc sống vĩnh hằng?

Phao-lô có cái nhìn thế nào về đời tạm này và những gian khổ của nó?

Ông đang trông đợi điều gì?

Mục đích Vĩnh hằng

Chúa Jêsus muốn chúng ta làm gì?

Chúa hứa với chúng ta điều gì?

Chúa đã giao cho chúng ta trách nhiệm gì?

Đoạn Kinh Thánh bên dưới khích lệ chúng ta thế nào về việc sống một cuộc đời nhắm tới mục đích?

Thảo luận

Có cái nhìn đời đời giúp định hình cuộc sống và thứ tự ưu tiên của chúng ta thế nào?

Áp dụng

Bạn sẽ làm gì hay thay đổi điều gì để tập chú vào cõi vĩnh hằng nhiều hơn?

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin giúp con sống một cuộc đời có mục đích. Con muốn quý trọng những điều có giá trị vĩnh hằng như mối quan hệ với Ngài và với những người Ngài đã đặt để quanh con vậy.

Câu Kinh Thánh ghi nhớ