Growing in my Relationship with Jesus

Đắc thắng tội lỗiKinh Thánh dạy rằng chúng ta có 3 phần: thân thể, tâm hồn (tâm trí) và tâm linh

Khác với tâm linh đã được sinh lại và tâm trí đã được biến đổi, Phao-lô miêu tả rằng thân thể chúng ta lại yếu đuối

Nhưng tin tốt lành là chúng ta có thể nhờ Đức Thánh Linh dẫn dắt để trở nên mạnh mẽ và đắc thắng.

Bước đi trong Thánh Linh

Đức Thánh Linh làm nẩy sinh những bông trái hay ước muốn gì trong chúng ta?

Tại sao chúng ta cần có mục đích?

Chúa đang làm việc trong chúng ta như thế nào?

Tại sao tội lỗi không còn là chủ của chúng ta nữa?

Bước đi trong Ánh Sáng

Bước đi trong ánh sáng có ảnh hưởng gì đến đời sống chúng ta?

Mặc lấy Áo giáp

Bộ giáp của Chúa giúp chúng ta như thế nào?

Bộ giáp của Chúa gồm những thành phần nào?

Hỏi một người bạn

  • Bạn có muốn chịu trách nhiệm trước một người bạn của mình? (bước đi trong ánh sáng)
  • Bạn cảm thấy Thánh Linh có thể giúp bạn như thế nào?

Áp dụng

  • Bạn có thể thực hành những bước nào để có thể chiến thắng tội lỗi?
  • Bạn đã nhận được Đức Thánh Linh chưa? Nếu chưa, bạn có muốn nhận được Ngài hôm nay không?

Lời cầu nguyện mẫu

Lạy Chúa Jêsus, con cảm ơn Ngài vì Ngài đã đắc thắng tội lỗi trên thập tự giá. Xin Đức Thánh Linh đầy dẫy cuộc sống con nhiều hơn nữa để nhắc nhớ con về ân điển và quyền năng vĩ đại của Chúa. Con muốn kết quả những bông trái tốt, chịu trách nhiệm về hành vi của mình và mặc lấy bộ giáp của Chúa để chiến đấu nhờ sức mạnh từ nơi Chúa.

Câu Kinh Thánh ghi nhớ