Strengthening my Relationship with Jesus

Mục đích


Kế hoạch của Đức Chúa Trời (Ý muốn) cho Cuộc sống của Chúng ta

Đức Chúa Trời có một kế hoạch và một mục đích cho cuộc sống của chúng ta. Ngài đã kêu gọi chúng ta vào mối quan hệ với Ngài và trở thành một phần trong sứ mệnh của Ngài – giúp những người khác có mối quan hệ với Ngài. Ngài có một vai trò cụ thể đối với chúng ta và khi chúng ta tiếp tục tìm kiếm Ngài, Ngài sẽ tiết lộ những kế hoạch tốt đẹp mà Ngài dành cho cuộc sống của chúng ta.

Kế hoạch của Đức Chúa Trời

Bạn nghĩ Chúa có những kế hoạch nào cho chúng ta?

Chúng ta cần làm gì để tìm ra ý muốn của Đức Chúa Trời?

Why should we trust God’s plan for us?

How does God’s word guide us?

How does God’s Spirit guide us?

What can we learn about God’s plans for our lives from the following scriptures?

God’s Plan for the World

What is God’s plan for the world?

Ask a Friend

What is God’s plan for your life?

Application

How can you get to know God’s plan for your life? What part do you think God wants you to play in His plans and purposes for the world?

Prayer

Lord, thank You for your great plan. Through Jesus I’ve been given a future full of hope.

Key Verse

Study Tags.