Strengthening my Relationship with Jesus

Đặt Chúa lên trên hếtBiệt riêng cuộc đời mình cho Chúa

Biệt riêng có nghĩa là “nên thánh” hoặc “dành riêng ra” cho một mục đích đặc biệt. Không có điều gì đáng giá hơn việc sống một cuộc đời dành riêng cho Chúa. Đặt Chúa làm đầu và sống mỗi ngày theo chương trình của Chúa bằng cả tấm lòng giúp đời sống chúng ta trở nên có mục đích và có ý nghĩa.

Xem Chúa là số 1

Được chọn cho một mục đích đặc biệt

Chúng ta được biệt riêng ra thế nào?

Không thờ thần tượng

Tại sao Chúa muốn chúng ta loại bỏ mọi thần tượng khỏi đời sống mình?

Lời hứa dành cho những người thờ phượng Chúa là gì?

Chúa Jêsus đã đối diện với cám dỗ như thế nào?

Theo phân đoạn Kinh Thánh dưới đây, một số ví dụ cho những thần tượng khác mà chúng ta có thể đặt trên Chúa là gì?

Sự giàu có có thể trở thành thần tượng như thế nào?

Chúa muốn chúng ta nhìn tiền bạc như thế nào?

Điều gì quan trọng nhất?

Gia đình có thể trở thành thần tượng không?

Chúa có thể hàn gắn gia đình chúng ta nếu ta đặt Chúa lên trên hết không?

Thảo luận

Gần đây chuyện gì thử thách bạn lựa chọn đặt Chúa lên trên hết?

Áp dụng

Bạn cần làm gì để biệt riêng đời sống mình cho Chúa?

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin giúp con đặt Ngài lên trên hết trong đời sống con. Con nhận ra đây là cách con có thể biệt riêng đời sống con cho Ngài. Con muốn dẹp bỏ mọi thần tượng và sự chi phối đang cám dỗ con xa khỏi Chúa, và xin Ngài hoàn thành chương trình của Ngài cho đời sống con.

Câu Kinh Thánh ghi nhớ

Study Topics