Strengthening my Relationship with Jesus

Nhà Thờ



Gia đình của Đức Chúa Trời

Nhà Thờ không chỉ là một tòa nhà, hay một sự kiện – nó là nơi trú ngụ của những tín đồ Thiên Chúa, chung sống, ăn mừng, và phát triển cùng nhau. Đối với các cá nhân, Nhà Thờ giúp chúng ta lớn lên trong Thiên Chúa và hoàn thành kế hoạch Ngài đặt ra cho cuộc sống của ta. Khi ta tập trung vào những người xung quanh, Nhà Thờ là con đường của Chúa để chạm tới những linh hồn lạc lối và xây dựng vương quốc của Ngài.

Nhà thờ là người của Chúa

Chúa nhìn nhận chúng ta thay đổi như thế nào/ theo những cách nào khi ta tin vào Ngài?

Chúa đã tập hợp mọi người lại với nhau như thế nào?

Đồng thời từ Ê-phê-sô 4:11-16, Mục tiêu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta và cho Nhà Thờ là gì?

Nhà Thờ là để làm gì?

Có điều gì đặc biệt về Nhà Thờ thuở khai sinh?

(Điều gì đã xảy ra? Họ đã làm gì?)

Chúng ta cần Nhà Thờ

Chúng ta có thể nhận được những lời khuyên gì Hê-bơ-rơ 10:25

Tại sao chúng ta lại cần đến Nhà Thờ?

Sự hiện hữu của Đức Chúa Trời –

Quyền năng của Đức Chúa Trời –

Lời thuyết pháp của Đức Chúa Trời –

Người của Đức Chúa Trời –

Hãy hỏi một người bạn

  • Bạn thích điều gì ở Nhà Thờ?
  • Tại sao bạn lại là một phần của nhà thờ này?

Ứng dụng

Bạn nghĩ bản thân có thể làm gì để có một mối quan hệ gắn kết hơn với Nhà Thờ?

Cách cầu nguyện

Lạy Chúa Giê-xu, cảm ơn Ngài vì đã biến con thành một phần của gia đình Ngài. Cảm ơn Ngài vì đã ban phước cho con như một phần của Nhà Thờ này. Con cầu nguyện, xin Ngài hãy dùng đến con để phù hộ Nhà Thờ cũng như giúp nó trở nên lớn mạnh.

Đoạn kinh mấu chốt