Leading Others to Jesus

Đại Mệnh LệnhChúa Jêsus ban Đại mệnh lệnh

Trước khi Chúa Jêsus về thiên đàng, Ngài trao phó cho các môn đệ tiếp tục nhiệm vụ của Ngài – dẫn dắt mọi người trên khắp trái đất làm môn đệ của Chúa. Chúa rao truyền Tin Mừng đến cho mọi dân tộc và khiến họ trở nên môn đệ của Ngài qua chính sự hợp tác của chúng ta.

Sai đi!

Tại sao phải có người được sai đi?

Những môn đệ của Chúa Jêsus được chuẩn bị và uỷ quyền như thế nào trước khi họ được sai đi?

Đi đâu?

Chúa Jêsus nhận Tin Lành từ đâu?

Chúa Jêsus đã ban quyền năng cho các môn đệ Ngài sai đi như thế nào? Ngài sai họ đi đâu?

Tại sao?

Chúa Jêsus chiêu mộ môn đệ với mục đích gì?

Làm thế nào?

Chúa Jêsus hướng dẫn chúng ta môn đệ hoá như thế nào?

Chúa Jêsus hứa gì với các môn đệ?

Hỏi một người bạn

Điều gì khiến chúng ta xao nhãng việc thực thi Đại Mệnh lệnh Chúa giao?

Áp dụng?

Bạn sẽ đáp ứng với đại mệnh lệnh của Chúa như thế nào? Bạn có thể biến nó thành một phần trong cuộc sống bằng cách nào?

Cầu Nguyện

Lạy Chúa, xin giúp con nói cho mọi người về Tin Tốt lành về những điều Ngài đã làm cho con. Xin giúp con mạnh dạn giúp mọi người trở nên môn đệ Chúa trên khắp thế giới, đặc biệt là nơi con đang sống.

Câu Kinh Thánh ghi nhớ