Growing in my Relationship with Jesus

Tâm tríSuy nghĩ theo lối của Chúa

Đức Chúa Trời có nhiều lời chỉ dạy về tâm trí và cách suy nghĩ của ta. Ngài đã trao cho ta cuộc sống mới và cách suy nghĩ mới. Vì vậy, ta nên sống và suy nghĩ dựa trên chân lý của Ngài.

Thay đổi suy nghĩ của bạn

Những điều chi phối cuộc sống của ta ảnh hưởng tới lối suy nghĩ của ta như thế nào?

Chúa đã biến đổi ta như thê nào? Ta cần phải làm gì?

Chúa đã ban cho ta cái gì để ta có thể suy nghĩ tốt hơn?

Suy nghĩ của Chúa

Cách Ngài suy nghĩ khác chúng ta chỗ nào?

Chúa nghĩ gì về chúng ta?

Lối suy nghĩ tốt

Tại sao chúng ta không nên lo lắng?

Khi ta theo lối suy nghĩ của Chúa ta sẽ có được bình an và biết được nguyện vọng của Ngài

Hãy ghép những câu sau với những điều chúng ta nên nghĩ đến.

Thiên Đàng, Sự Vĩnh Hằng

Lời của Chúa

Lời Hứa của Chúa

Những người khác

Khích lệ người khác

Điều tốt

Hỏi một người bạnbạn

  • Hãy chia sẻ một câu chuyện về việc thay đổi cách suy nghĩ của bạn?
  • Bạn có thể làm gì để dừng việc suy nghĩ sai trái?

Ứng dụng

Bạn cần thay đổi phần nào trong suy nghĩ của mình?

Bạn có thể áp dụng dòng Kinh Thánh nào cho những lĩnh vực mà bạn cần thay đổi?

Cách cầu nguyện

Thưa Cha, con cảm ơn Ngài vì cho con cuộc sống mới và cách suy nghĩ mới. Xin Cha hãy giúp con thay đổi lối suy nghĩ của mình với những Lời con học từ Cha.

Đoạn Kinh Mấu ChốtChốt