Starting my Relationship with Jesus

Chúa Giê-xu là ai?Đức Chúa Trời trở thành người!

Chúa Giê-xu là một trong những người danh tiếng nhất từng sống trên Trái Đất. Tuy nhiên, ngài không chỉ là người phàm, những việc kì diệu ngài làm chứng tỏ rằng Ngài là Chúa. Câu hỏi quan trọng ở đây là: Tại sao Ngài đến trái đất, và tại sao Ngài lại trở thành người?

100% là Đức Chúa Trời

Điều gì đặc biệt về sự ra đời của Chúa Giê-Xu?

 

Chúa Giê-xu đã làm gì để cho ta thấy rằng Ngài là Đức Chúa Trời?

 

Chúa Giê-xu đã nói Ngài là ai?

 

Điều gì đã xảy ra sau khi Chúa Giê-xu chết?

100% Con Người

Chúa Giê-xu đã từ bỏ điều gì để trờ thành con người?

 

Chúa Giê-xu giống chúng ta như thế nào?

 

Tại sao Chúa Giê-xu xuống làm người phàm?

Tại sao Đức Chúa Trời cử Chúa Giê-xu xuống thế gian?

 

Đức Chúa Trời đã cho ta thấy tình yêu của Ngài cho ta như thế nào?

 

Chúa Giê-xu đã làm gì để ta nhận được sự cứu rỗi?

Hỏi một người bạn

Tại sao bạn tin vào Chúa Giê-xu

Làm sao bạn biết Ngài có thật?

Bạn có câu hỏi nào khác về Chúa Giê-xu không?

Ứng dụng

Nếu Chúa Giê-xu có mặt ở đây, bạn sẽ nói gì với Ngài?

Bạn sẽ hỏi Ngài điều gì?

Chúa Giê-xu có thể giúp gì cho bạn?

Bạn có muốn cầu nguyện để nhận được tình yêu và sự tha thứ của Chúa Giê-xu?

Lời cầu nguyện mẫu

Thưa Chúa Giê-xu, con thờ phượng Ngài và cảm tạ Ngài vì đã cứu rỗi con. Xin cảm ơn Ngài đã rửa sạch tội lỗi của con bằng cái chết trên cây Thánh Giá. Xin ngài tha thứ cho con và đổi mới cuộc đời con. Từ giờ, con muốn theo Ngài và sống vì Ngài.

Đoạn kinh mấu chốt