Growing in my Relationship with Jesus

Tại sao Chúa Jêsus lại làm người?


Dù Chúa Jêsus chính là Đức Chúa Trời, Ngài chấp nhận hạ thấp bản thân để đến thế gian trong thân xác con người để thực hiện một kế hoạch phi thường – để đem chúng ta trở lại mối liên hệ với Chúa Trời. Khi là một con người thật sự, Ngài có thể thấu hiểu hoàn cảnh của chúng ta. Nhưng cũng chính nhờ hình hài một con người của Ngài mà chúng ta có thể hiểu được bản chất Thánh Khiết của Chúa. Ngài kéo chúng ta lại và kết nối chúng ta với Đức Chúa Cha.

Tại sao Chúa Jêsus lại trở nên con người?

Những câu Kinh Thánh này cho chúng ta biết gì về Ngôi Lời?

Ngôi Lời đã trở nên điều gì?

Tại sao Chúa Jêsus lại trở nên con người giống như chúng ta?

Làm sao Chúa Jêsus có thể thấu hiểu những yếu đuối của chúng ta?

Làm thế nào để trở nên giống Chúa Jêsus hơn

Tại sao chúng ta có thể phản chiếu vinh quang của Chúa?

Làm thế nào để sống giống Chúa Jêsus hơn trong thế giới này?

Tại sao chúng ta có thể làm những việc tương tự hoặc thậm chí hơn cả những việc Ngài đã làm?

Thảo luận

Bạn cảm thấy thế nào về việc Chúa Jêsus trở nên con người?

Áp dụng

Học biết điều này về Chúa Jêsus giúp chúng ta đến gần Ngài hơn thế nào?

Cầu Nguyện

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài vì đã giáng thế làm người. Nhờ đó con biết rằng Ngài thấu hiểu mọi sự con đang trải qua. Con cũng được khích lệ khi biết rằng con giống như Ngài, và bằng đức tin của con nơi Ngài, con có thể càng trở nên giống Chúa hơn nữa.

Câu Kinh Thánh ghi nhớ

Study Tags.